«Κρητική Επιθεώρηση» Τρίτη 8 Νοεμβρίου 1966

AΡΚΑΔΙ -ΠΡΕΒΕΛΗΣ

Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Έρχεται σήμερον στην Πόλη μας ο Εθνάρχης Μακάριος, δια να μετάσχη του εορτασμού της εκατονταετηρίδος Κρητικής επαναστάσεως και της Ολοκαυτώσεως του Αρκαδίου και να αποτίση τον οφειλόμενο φόρο τιμής εκ μέρους των αδελφών μας Κυπρίων στη μνήμη των Ολοκαυτωθέντων υπέρ της Ελευθερίας ηρωικών προγόνων μας, προκάλεσε ρίγη πατριωτικής συγκινήσεως στο Ρεθεμνιώτικο λαό.

AΡΚΑΔΙ -ΠΡΕΒΕΛΗΣ

Αν η άφιξις του Αρχηγού του Κυπριακού Κράτους Αρχιεπισκόπου Μακαρίου γίνη πραγματικότης –ως ηλπίζομεν και ευχόμεθα- ο εορτασμός της εκατονταετηρίδος του Αρκαδικού ολοκαυτώματος θα πάρη μεγαλύτερη αίγλη και λαμπρότητα. Θα δώση την ευκαιρία σε αυθόρμητες και ενθουσιώδεις λαϊκές εκδηλώσεις υπέρ της Κύπρου και του ηρωικού Κυπριακού Λαού. Θα τονώση τα αισθήματα συμπαραστάσεως στον αγώνα τους υπέρ της ανεξαρτησίας, της αυτοδιαθέσεως και της ενώσεως με την Μητέρα Ελλάδα. Θα συσφίξη τους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν τον Κρητικό λαό με τον αδελφό Κυπριακό Λαό, που τους κατέστησαν ακόμη στενώτερους οι κοινοί αγώνες υπέρ της Ελευθερίας, της Ανεξαρτησίας και της Ενώσεως μετά της Μητρός Ελλάδος και των οποίων η έκβασις δεν μπορεί να είναι διαφορετική.

Όπως η Κρήτη κατώρθωσε να ελευθερωθή από τη σκλαβιά και να ενωθή με τη Μητέρα Ελλάδα, έτσι και η Κύπρος, χάρις στους ηρωικούς αγώνες των τέκνων της και την ολόθερμη συμπαράσταση όλων των Ελλήνων, δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξαναγυρίση στην αγκαλιά της Μητρός Ελλάδος, που μένει πάντα ανοικτή και προσμένει την ευλογημένη εκείνη ώρα για νε υποδεχτή την πολυπικραμένη και πολυβασανισμένη θυγατέρα της, την δίδυμη αδελφή της Κρήτης, που έχει αμετάκλητη απόφαση να εκπληρώση τον πόθο της και να πραγματοποιήση οπωσδήποτε το όνειρό της.

Κι αυτή η μέρα δεν είναι μακρυά κι ολόκληρο το Ελληνικό Έθνος, την περιμένει με αγωνία και λαχτάρα να ανατείλη. Η ανατολή δεν είναι μακρυά και θα ξημερώση πολύ σύντομα για να διαλύση τα σκοτάδια της μαρτυρικής Κύπρου, όπως διαλύθηκαν τα σκοτάδια της σκλαβιάς και της αδελφής της Κρήτης. Κι οι δυο μαζύ χαρούμενες και λεύτερες, θα γιορτάσουν τη μεγάλη αυτή μέρα του Λυτρωμού και της Ανάστασης που θα είναι μέρα χαρμόσυνη και λαμπρή για όλους τους Έλληνες.

Αφήστε μια απάντηση