ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1945

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Κατοχής (ομήρων και οικογενειών των εκτελεσθέντων υπό των Γερμανών εν Ρεθύμνη, Γερμανία, ή αλλαχού και των εκ των κακουχιών θανόντων ομήρων) κ. Νικ. Ανδρουλιδάκης απηύθυνε έκκλησιν προς τον κ. Νομάρχην, τον κ. Δ/ημαρχον, την Ούνρα και τον Ερυθρό Σταυρό. Εις ταύτην διεκτραγωδεί την κατάστασιν πενίας εις ην έχουν περιέλθει τα θύματα κατοχής, και ζητεί όπως δοθούν δωρεάν τρόφιμα, ενδύματα και οικονομική ενίσχυση εις αυτά. Δεν νομίζομεν ότι έχει ανάγκη συνηγορίας η τόσο δίκαια υπόθεσις των  αιτούντων κσι είμεθα βέβαιοι, ότι, αι αρχαί εις τας οποίας απηυθύνθει η έκκλησις θα πράξουν το καθήκον των ενισχύουσαι προ παντός άλλου, εκείνους οι οποίοι εδοκιμάσθησαν σκληρότερο  από τον πέρασμα των βαρβάρων.

Εις το Σωματείον μπορούν να εγγραφούν ως μέλη

  1. Οι Πολιτικοί Όμηροι
  2. Οι δικαιούμενοι συντάξεως οικείοι των Ρεθεμνίων που απέθαναν ή εξετελέσθησαν εις την ομηρίαν, εις το Ρέθυμνον, την Αγιάν ή οπουδήποτε αλλού.

Δεν δύναται  να εγγραφούν μέλη Σωματείου όμηροι που συνεργάσθησαν στο παρελθόν καθ’ οιονδήποτε τρόπον μετά των εχθρών ή κατά την διάρκειαν της ομηρίας, ή όσοι συμμετέσχον εις το σώμα Σούμπερ, ή υπηρέτησαν εις τα Τάγματα Ασφαλείας.

Προκειμένου να ενεργήσομεν αρχαιρεσίας προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, καλούμεν όλους αυτούς που έχουν εγγραφεί στο Σωματείο ή που δικαιούνται να εγγραφούν (προκειμένου περί εκτελεσθέντων, τους πατέρες ή εάν έχουν αποθάνει αυτοί, τις μητέρες, εάν δε, ήσαν παντρεμένοι, τις συζύγου) εις Γενικήν Συνέλευση εν Ρεθύμνη και εις τα πρώην οθωμανικά σχολεία την 14η Οκτωβρίου 1945, ημέραν Κυριακή και ώραν 10 π. μ

Ρέθυμνο τη 18 Σεπτεμβρίου 1945

Ο Προσωρινός Πρόεδρος ΝΙΚ. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση