100 ΧΡΟΝΙΑ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (1881-1981)

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΙΟΜΥΤΟΓΛΟΥ –ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

 

 

Για τη σύνταξη του καταλόγου που ακολουθεί ερευνήθηκαν τα αρχεία της Δημόσια Βιβλιοθήκης Ρεθυμνης και το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης.

Επίσης πολύτιμη πηγή πληροφοριών αποτέλεσαν οι ίδιες οι εφημερίδες του που ερευνήθηκαν φύλλο.

Στον κατάλογο δεν περιλήφθηκαν εφημερίδες που εκδίδονταν ή εκδίδονται εκτός Ρεθύμνης από ιδιώτες ή τοπικούς συλλόγους της Αθήνας ή του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρω μερικές:

Αμαριωτικα νέα»(Αθήνα) «Αμαριώτικη φωνή»(Αθήνα) «Κρητική ενότης»(Αθήνα) «Φωνή των Ανωγείων»(Αθήνα) «Φωνή των Μελάμπων»(Αθήνα) «Φωνή της Ρεθύμνης»(Μελβούρνη) και άλλα.

Οι εφημερίδες Ρεθύμνης που συνεχίζουν την έκδοση και το1982 είναι οι εξής:

Α) ΒΗΜΑ  φύλλο 1939  31 -12-1981

Β.  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ  122(27-12-1981)

Γ) ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ  φύλλο 1068 (6-31- 1981)

Δ)  ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ  ΝΕΑ  φύλλο 2798/ (31 Δεκεμβρίου 1981)

και οι εβδομαδιαίες:

Α)  «ΑΛΛΑΓΗ» φύλλο 78(17 Δεκεμβρίου 1981)

Β) ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ  φύλλα 235/23 Δεκεμβρίου 1981

Γ)ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΠΟΡ φύλλο 3/29 Δεκεμβρίου 1981 Ρέθυμνο Μάιος 1981.

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (1881-1981)

 

1 «Νέος Ραδάμανθυς».

Εφημερίς δικαστική και των ειδήσεων εκδίδεται κατά Σάββατο

ιδιοκτήτης και υπεύθυνος συντάκτης: Στυλιανός Εμμ. Καλαϊτζάκης

φύλλα 124 (Ιανουάριος 1881)- 180 (22-9-1984), 181 (8-2-1886),

 1. (15-2-1886),183. (1-3-1886).

Σχήμα: 30Χ43 τετρασέλιδη.

 

 1. ΑΡΚΑΔΙΟΝ

Εκδίδεται άπαξ της εβδομάδας.

Ιδιοκτήτη και υπεύθυνος Συντάκτης: Στυλ. Εμμ. Καλαϊτζάκης.

Φύλλα: 1 ( 29-9-1884) – 66 (17-5-1886)

Σχήμα: 30Χ43 – τετρασέλιδη.

 

Σημ: κάτω από τον τίτλο υπάρχει το motto «Πατρός τε και Μητρός τε και των άλλων προγόνων απάντων τιμιωτέρων εστίν η Πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον» (Πλατων)

 

Το «Αρκάδιον» στην ουσία αποτελεί συνέχεια του «Νέου Ραδάμανθυ». Αλλώστε το λέει ο ίδιος ο Στ. Καλαϊτζάκης στο τελευταίο φύλλο του «Νέου Ραδάμανθυ»: «το ύστατον» εμφανίζεται σήμερον  ο «Νέος Ραδάμανθυς». Από δε της προσεχούς εβδομάδος  άρχεται  η έκδοσις του «Αρκαδίου».

Δεν έμελλε όμως να εμφανιστεί «το ύστατον» ο «Νέος Ραδάμανθυς», αφού όταν ο Γενικός Διοικητής Κρήτης έκλεισε το «Αρκάδιον» (6-1-1886) για ένα τρίμηνο ο Στ. Καλαϊτζάκης για να καλύψει το κενό ξανάβγαλε το «Νέο Ραδάμανθυ».

Το «Αρκάδιον» επανεκδόθηκε αλλά και πάλι παύτηκε στις 27-4-1888 επειδή δημοσίευσε «πράγματα πειρακτικά τη Κυβερνήσει» (βλ. εφ. «ΙΔΗ» Ρεθύμνης φ. 6/30-4-1888.

 

 

 1. ΠΑΡΡΗΣΙΑ

Εκδιδόταν απαξ της εβδομάδος. Υπεύθυνος         Συντάκτης Γ. Ι. Συγκελάκης.

Φύλλα 1 (9-3-1885).3 (23-3-85),4 (30-3-85)6 (13-4- 85) 7 (20-4-85) 8 (27-4-85)

Ξεκίνησε σαν Χανιώτικη Εφημερίδα που τυπωνόταν στο Ρέθυμνο στο τυπογραφείο του Στυλ. Καλαϊτζάκη.

 

 1. ΚΑΡΤΕΡΙΑ

Υπεύθυνος εκδότης: Νικόλαος Δρουλίσκος

 

Την πληροφορία για την έκδοση βρήκα: α) στην εφ. «Νέος Ραδάμανθυς» φ. 182 (15-2-1886), που διάβάζουμε : «Ο κ. Ν. Δρουλίσκος επέδωκεν αίτησιν προς την Α.Ε. τον Γενικόν Διοικητήν αιτούμενος την χορήγησηαδείας προς έκδοσιν εφημερίδος εν τη ημετέρα πόλει υπο τον τίτλο «Καρτερία».   Β) στην έφημ. «Αρκάδιον» φ. 66 (17-5-1886)όπου ο Στ. Καλαϊτζάκης  πληροφορεί τους συνδρομητές του οτι μετα την παύση του «Αρκαδίου» θα λαμβάνουν το φύλλον της  υπο του κ. Ν. Δρουλίσκου εκδιδομένης εφημερίδος «Παρρησία» ή της «Καρτερίας» ής την εκδοσιν εις αντικατάστασιν της «Παρρησίας» ητησατο παρά της Σεβ. Γεν. Διοικήσεως  και γ) στην εφ. «Κρητική Επιθεώρησις» φ. 1933 ( 14-2-1937) όπου ο Χριστόφορος Σταυρουλάκης ανάμεσα σ’άλλες εφημερίδες του Ρεθύμνου αναφέρει και την «Καρτερία» του Δρουλίσκου.

 

 

 

 

 1. ΙΔΗ

Εκδίδεται άπαξ της εβδομάδος

Διευθυντής και Υπεύθυνος Συντάκτης: Χ. Α. Καλοειδάς

Φύλλα: 2 ( 24-3-18880- 46 (5-6-1889)

Σχήμα: 31Χ41 τετρασέλιδη

Από το φύλλον 16 Διευθυντής και Υπεύθυνος Συντάκτης ο Θεμ. Γ. Παπαδάκης.

Σημ: Ο Θ. Παπαδάκης εξέδωσε άλλες δύο φορές την «ΙΔΗ» το 1891 και το 1902 αλλα σαν Δικαστική (βλέπε εφ. «Αναγέννησις» φ. 1/1- 12-1898) εφημερίδα. Στα χέρια ιδιώτη είδα τα φύλλα: 55 (17-3-1895), 20 (1-12-1903)21 (3-3-1903) 67 (28-11-1903), 68 ( 31-2-1903) και 79 (26-2-1904).

 

 1. ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Εφημερίς των ειδήσεων εκδιδόμενη δεις της εβδομάδος διευθυντής και εκδότηςΣτ. Καλαϊτζάκης φύλλα 1 (24-11-1898) 2 (28-1-1898) 3 (4-12-1898) σχήμα 24 x 34 τετρασέλιδη

 

 1. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ

εβδομαδιαία εφημερίς πολιτική, κοινωνική, εμπορική και των ειδήσεων εκδίδεται κατά Σάββατο διευθυντής και συντάκτης Θεμ.  Γ. Παπαδάκης

σχημα:  31 x 46 τετρασέλιδη.

 

Από το Φ 35 (6-12-1899) υπεύθυνος εκδότης ο Ι. Ν. Δάνδολος.

Μετά τη διακοπή τεσσάρων χρόνων η «Αναγέννησις» ξανά κυκλοφόρησε την 15-11 -1905 με νέα ρύθμιση και με τα εξής στοιχεία:  εβδομαδιαία εφημερίς πολιτική και εμπορική εκδιδόμενη άπαξ της εβδομάδος διευθυντής και υπεύθυνος συντάκτης θεμ.Γ. Παπαδάκης φύλλα 1 (15 -11- 1905)  – 16 (9 9-1906).

Στη βιβλιοθήκη Ρεθύμνης εκτός από τα πιο πάνω φύλλα υπάρχει και ένα φίλο της Αναγεννήσεως με τις ενδείξεις έτος Α αριθμός 9 1(2- 5- 1907 ) πράγμα που αποδεικνύει ότι ο Θεμιστοκλής Παπαδάκης εξέδωσε για τρίτη φορά την αναγέννηση πάλι με νέα ρύθμιση.

 

 1. «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» εφημερίς πολιτική κοινωνική εμπορική και των ειδήσεων εκδίδεται κατά Σάββατο

υπεύθυνος εκδότης Γ. Παπαδοπετρος.

Διευθυντής και συντάκτης Θεμιστοκλής  Παπαδάκης

φύλλα 1 (31-12-1900  εως 80 (24 -10 -1905) τετρασέλιδη.

Τα πρώτα 11 φύλλα εκδόθηκαν σε σχήμα 28 x 38 και τα υπόλοιπα 31 επί 44 από το Φ 12 εμφανίζεται ο υπότιτλος“εβδομαδιαία εφημερίς πολιτική και φιλολογική”

 

 

9.ΚΡΗΤΗ

Εφημερίς εβδομαδιαία πολιτική και φιλολογική διευθυντής Σειραγας

Φ. 3 (11-2-1899)

 

 1. ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Υπεύθυνος και συντάκτης Στυλιανός Κωστόγιαννης –δικηγόρος

φύλλα 1 (21 -7-1901) –  101 (14/2/1904).

Σχήμα 31 Χ 47 εβδομαδιαία τετρασέλιδη

Από το φύλλο 12 έως 23 εμφανίζεται ο υπότιτλος «εκδίδεται κατά Σάββατο» που το φύλλο 24 αντικαθίσταται με τον υπότιτλο «εβδομαδιαία πολιτική και φιλολογική» σταφυλλά 54 έως 95 εκτός από το 1937 «καθημερινή πολιτική εφημερίς» από 29- 9 -1937 μέχρι 17- 5-1941 «εφημερίς Καθημερινή- η αρχαιότερα των εν Κρήτη εφημερίδων». Από 13-12 -1944 μέχρι 1 -7 1945 καθημερινή ανεξάρτητος δημοκρατική εφημερίς από 3-7-45 μέχρι 23- 4 -1952 «Καθημερινή εφημερίδα δημοκρατικών άρχων» από 25- 4 – 1952 μέχρι 17 – 4 – 1954 «καθημερινή εφημερίς δημοκρατικών αρχών η αρχαιότερα των εν Κρήτη εφημερίδων» από 18- 4 -1954 μέχρι 29-12 -1957 «καθημερινή εφημερίς η αρχαιότερα των Κρήτη εφημερίδων» από 11- 1958 μέχρι 31-12-1992 «καθημερινή εφημερίς από 11- 1959 μέχρι 31- 5 -1960 «πρωινή εφημερίς» από 1-6 -1960 μέχρι 23 -12 -1961 «καθημερινή πρωινή εφημερίδα Ρεθύμνης» από 3-1-1962 μέχρι 17- 2 -1967 «καθημερινή πρωινή εφημερίδα της Σίφνου αρχαιότερα κρητική εφημερίς» από 1-2-67 μέχρι 26 5 1968 «Η αρχαιότερα Καθημερινή εφημερίς του Ρεθύμνου» από 28-5- 1968 μέχρι 2-6 1970 χωρίς υπότιτλο από 3-6 -1970 μέχρι 5-9- 1971 «Καθημερινή εφημερίδα Ρεθύμνης» από 7-9- 1971 μέχρι σήμερα «Η αρχαιότερα ημερήσια εφημερίς της Κρήτης»

Διευθυντές

Από 1-9 -1912 μέχρι 21 -12- 1919 Βασίλειος Στυλ Καλαϊτζάκης από 24-12 -1919 μέχρι 15- 5 -1921 Ιωάννης Στυλ Καλαϊτζάκης από 20- 5 -1921 μέχρι 7-5 -1933 Βασίλειος Στυλ καλαϊτζάκης από 14- 5- 1933 μέχρι 23- 12- 1961 Ιωάννης Στυλ Καλαϊτζάκης από 3-1- 1962 μέχρι σήμερα Στυλιανός η Καλαϊτζάκης

φύλλα (1- 9 –1912)

η έκδοση συνεχίστε κι αδιάκοπα μέχρι σήμερα με εξαίρεση τα χρόνια της γερμανικής κατοχής εκδόθηκε με σε διάφορα σχήματα άλλοτε δισέλιδη και άλλοτε τετρασέλιδη μέχρι 31- 12 -1933 εβδομαδιαία μετά Καθημερινή

 

 1. ΕΝΩΣΙΣ

Υπεύθυνος Συντάκτης : Μ. Παπαδάκης

Δεν είχα φυλλο της εφημεριδαςούτε γνωρίζω αριθμό φύλλων και για πσο χρόνο εκδωθηκε. Την πληροφορία για την ύπαρξη της βρήκα στο αρχείο του Ιωαννη Καλομενοπουλου που φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη Ρεθυμνης. Συγκεκριμένα σε επιστολήτης εφημερίδος προς τον Ι. Καλομενοπουλο αναφέρονται επι λέξει τα εξής:

 «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΝΩΣΙΣ»

 ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΩΣΕΩΣ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΥΛ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ .

Εν Ρεθύμνω τη 19η Οκτωβρίου 1908.

Φίλτατε κ. Ιωάννη, η εφημερίς ημών θα το θεωρήσει μεγάλη τιμή εάν εις την φιλολογική αυτή στήλη περιλάβει και τον  υμέτερον κάλαμον. Σας θεωρούμε λοιπον από σήμερον ένα εκ  των ακλλιτέρων μας ενταύθα συνεργατών μας. Ως πρόθυμος

 ο διευθυντής Ν. Αν.. (δυσανάγνωστο. Πιθανό Ν. Ανδρουλιδάκης).

Ο Υπευθυνος Συντάκτης Μ.Παπαδάκης»

 

Ο Χριστ. Σταυρουλάκης σ’ ένα ιστορικό του σημείωμα με τίτλο «Ευγενείς παλαιοί αγώνες» στην «Κρητική Επιθεώρηση» αναμεσά σ’ άλλες εφημερίδες αναφέρει τις «Ένωσις» και «Ελευθερία» του Στυλ. Καλαιτζάκη και τη «Μεταρρύθμιση» του Στυλ. Κωστογιάννη. Επειδή δεν βρήκα άλλη μαρτυρία γι’ αυτές τις αναφέρουν με κάθε επιφύλαξη.

12 ΔΡΑΣΙΣ

Εβδομαδιαία   Εφημερις του Λαού

Εκδότης : Στ. Καλαιτζάκης. Υπεύθυνος: Λυκούργος Καφφάτος

Φύλλα : 1 (Απρ. 1910) έως 33 (12-2-1911)

Σχήμα: 30Χ42 τετρασέλιδη.

Από φ. 31 ( 20-1-1911) αποσύρεται από την ενεργό δράση  ο Στ. Καλαϊτζάκης και συνεχίζει την έκδοση μόνο του ο Λ. Καφφάτος.

 

13 ΜΟΥΤΕΦΤΑΣ

Εκδότης –Διευθυντής: Χασάν Κουγιουμτζάκης

Πρόκειταιγια εφημερίδα των Νεότουρκων Ρεθυμνης.

Τα μόνα στοιχεία που βρήκα γι’αυτή στην εφημερίδα «Δρασις» που στο φ. 31  (20-1-1911 γράφει :  «αφελής τουρκική συνάδελφος «Μουτεφτά» της πολεως ημών…» και στο φ. 33 (12 -2-1911) που επίσης γράφει: «ο γνωστός ταραξίας αρχικομιτατζής Χασάν Κουγιουμτζάκης μας υβρίζει τουρκικώτατα δια του εντύπου του «Μουτεφτάς».

 1. ΘΑΡΡΟΣ

Εφημερις του Λαού. Εβδομαδιαία

Διευθυντής:  Μίνως Ανδρουλιδάκης. Υπεύθυνος: Ι. Σφηνιάς

Σχήμα: 34Χ47, τετρασέλιδη

Στη βιβλιοθήκη Ρεθυμνης υπάρχουν τα φύλλα 8 (23-6-1911) και 22 ( 24-11-1911). Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Θάρρος» τυπωνόταν όπως τυπώνεται η «Εστία» των Αθηνών, δηλαδή με την τελευταία σελίδα για πρώτη.

 

15 ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Υπότιτλοι: Από 1-9-1912 μέχρι 5-9-1915 «Οργανον Ανεξαρτήτων Νεων Πολιτικών Αρχών».  Από 26-7-1916 μεχρι 3-10-1918 «Καθημερινή Εφημερίς Φιλελευθέρων Αρχών». Από 18-10-1918 μέχρι 5-1-1934 χωρίς υπότιτλο. Από 6-1-1934 μέχρι 28-9-1937 «Καθημερινή Πολιτική Εφημερίς». Από 29-9-1937 μεχρι 17-5-1941 «Εφημερίς Καθημερινή – Η Αρχαιοτέρα των εν Κρήτη Εφημερίων». Από 13-12-1944 μεχρι 1-7-1945 «καθημερινή Ανεξάρτητος Δημοκρατική Εφημερίς». Από 3-7-45 μέχρι 23-4-1952 «καθημερινή Εφημερίς Δημοκρατικών Αρχών» από 25 -4- 1952 μέχρι 17-4-1954 «καθημερινή Εφημερίς δημοκρατικών αρχών- Η αρχαιοτέρα των εν Κρήτη Εφημερίδων». Από 18-4-1954 μέχρι 29-12-1957 «καθημερινή εφημερίς η αρχαιοτέρα των εν Κρήτη Εφημερίδων. Από 1-1-1958 μεχρι 31-12-1958 «Καθημερινή Εφημερίς. Από 1-1-1959 μεχρι 31-5-1960 «Πρωινή εφημερίς». Από 1-6-1960 μεχρι 23-12-1961 «Καθημερινή πρωινή εφημερις Ρεθύμνης». Από 3-1-1962 μέχρι 17/2/1967 «Καθημερινή πρωινή εφημερίς Ρεθυμνου – η αρχαιοτέρα Κρητική Εφημερίς».  Από 19-2-1967 μεχρι 26-5-1968 «Η αρχαιοτέρα καθημερινή εφημερίς του Ρεθυμνου». Από 28-5-1968 μέχρι 2-6-1970 χωρίς υπότιτλο.

Από 3-6-1970 μέχρι 5-9-1971 «καθημερινή εφημερίς Ρεθύμνης». Από 7-9-1971 μέχρι σήμερα «Η αρχαιοτέρα ημερήσια εφημερίς της Κρήτης.

Διευθυντές: από 1-9-1912 μέχρι 21-12-1919 Βασίλειος Στυλ. Καλαϊτζάκης. Από 24-12-1919 μέχρι 15-5-1921 Ι. Στ. Καλαϊτζάκης,

Από 20 -5-1921 μέχρι 7-5-1933 Βασίλειος Σ. Καλαϊτζάκης. Από 14-5-1933 μέχρι 23-12-1961 Ιωάννης Στ. Καλαιτζάκης.

Από 3-1-1962 μέχρι σήμερα Στυλ. Ι. Καλαϊτζάκης.

Φύλλα 1 (1-9-1912) η έκδοση συνεχίστηκεαδιάκοπαμέχρι σήμερα με εξαίρεση τα χρόνια της Γερμανικής κατοχής.

Εκδόθηκε σε διάφορα σχήματα, άλλοτε σε δισέλιδη και άλλοτε τετρασέλιδη. Μέχρι 31-12-1933 εβδομαδιαία, μετά καθημερινή.

 

16 ΒΗΜΑ

Εφημερίς Ρεθύμνης  καθημερινή.  διευθυντές Λυκούργος Ν Καφφάτος 1915, 1918 Ευάγγελος Καφφάτος 1958 μέχρι σήμερα φύλλα 1 Ιανουάριου 1915 η έκδοση διεκοπη .

Εκδόθηκε σε διάφορα σχήματα άλλοτε δισέλιδη και άλλοτε τετρασέλιδη

 

17 ΑΥΓΗ

Η αυγή μνημονεύεται στα φύλλα 67 (14-7-1915), 68 (20-7-1915),69 (67-7-1915,(71(128-1915,72(20-8-1915 ) της «Κρητικής Επιθεωρήσεως στο φύλλο 71 12/8 1915 γίνεται αναφορά στο 6ο φύλλο της «αυγής» οπότε αν ήταν εβδομαδιαία μπορούμε να υποθέσουμε ότι το πρώτο φύλλο εκδόθηκε τέλη Ιουνίου ή  αρχές Ιουλίου του 1915.

 

18 ΕΜΠΡΟΣ

Στο Φ. 69(27-7-71915) της «Κρητικής Επιθεωρήσεως» στη στήλη το χρονογράφημα μας αναφέρονται τα εξής: «στο φτωχό δημοσιογραφικό στερέωμα της Ρεθύμνης ανυψώθη  εσχάτως νέον άστρον».

Υπεύθυνος σύνταξης και στα φύλλα 146/9 μέχρι 50268. (10-13-1921) ως διευθυντής) στα Φ. 152/15(6-4-1921) μέχρι 50/268(10-12-1921) υπεύθυνος συντάκτης ο Μαρ. Χαμαρακης.

Πρέπει να εκδόθηκε στα μέσα του 1920 γιατί τη βρίσκουμε σε σχόλιο  της «Κρητικής επιθεώρησης» τις 9- 7 – 1920 δεν μας είναι γνωστό πότε σταμάτησε η έκδοση πάντως η τελευταία φορά που βλέπουμε να γίνεται λόγος για αυτήν είναι σε ένα έγγραφο του Νομάρχη Ρεθύμνης με ημερομηνία 19/1/ 23 που απευθύνεται προς τον κύριο διευθυντή της ενταύθα εκδιδόμενης εφημερίδος “πολιτική ανεξαρτησία”.¨

 

19 ΈΦΕΔΡΟΣ

Στο φύλλο 498 (13 -10- 1920) της «Κρητικής Επιθεωρήσεως» διαβάζουμε: η νέα εφημερίς ο νέος έφεδρος δημοσιεύει άρθρο του κυρίου Ιωάννου Γοβατζιδάκη υποψήφιο βουλευτή.

Πιθανότατα πρόκειται για προεκλογικό έντυπο που η έκδοση του κράτησε μέχρι τις εκλογές της 1-11 -1920

 

 

 

 

20 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εφημερίς δημοκρατικών αρχών διευθυντής Ανδρουλιδάκης φύλλα 1 Σεπτέμβριος 1922-  485(4-10-1932.

Σχήμα 31 Χ 50 εβδομαδιαία τετρασέλιδη

 

21ΔΡΑΣΙΣ

Όργανο του συλλόγου των εφέδρων αξιωματικών νομού Ρεθύμνης υπεύθυνος συντάκτης Πολύβιος Β.Τσάκωνας

σχήμα 37Χ43 δις εβδομαδιαία

Στη βιβλιοθήκη Ρεθύμνης υπάρχουν τα φύλλα 3 (12/4/ 1923), 7 (3-5-23)8 (6-5-23) 9(10-5-23) και 10 (13-5-23) τελευταία αναφορά στη δράση βρίσκουμε στο φύλλο 7-10-25 της Κρητικής Επιθεωρήσεως γεγονός που δείχνει ότι εκδιδόταν και το 1925.

 

22ΕΦΕΔΡΟΣ

πρόκειται για το προεκλογικό αντιβενιζελικών έντυπο όπως και το ομώνυμο του 1920 με διάρκεια ζωής ακριβώς ένα μήνα δηλαδή από 15 11 23 μέχρι τις εκλογές της 16 -12- 23 η «Κρητική Επιθεωρήσις» στο Φ. 684(16-11-23) γράφει: “είδε χθες το φως και ο Εφεδρος για να τον πιάσει κάνεις χρειάζεται μασιά για να τον διαβάσει αδύνατο»

 

23ΑΣΤΡΑΠΗ

εφημερίς εβδομαδιαία

ιδιοκτήτης και υπεύθυνος συντάκτης Στέλιος Δρακάκης

φύλλα 1 (17-4-25)-296(20-12-31)

σχήμα 31*46 τετρασέλιδη. από Φ.175(6-1-28) και εξής δισεβδομαδιαια.

Η έκδοση της αστραπής σταμάτησε για δύο περίπου χρόνια 1933 έως 1934 λόγω της εγκατάστασης στο διάστημα αυτό του σ.τ. Δρακάκη στην Αθήνα όπου εξέδωσε εφημερίδα με τον ίδιο τίτλο με την επάνοδό του στο Ρέθυμνο επανεξέτασε 17-11 34 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ΕΡΕΥΝΑ

εφημερίς εβδομαδιαία

διευθυντής ιδρυτής Γεώργιος Γεωρβασακης.

 

 

 

 

 

 

 

 1. (ΟΡΓΑΝΟΝ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ)

Δε γνωρίζω τον ακριβή τίτλοτηςεφημερίδας. Πρόκειται για προεκλογικό τύπου του Λαϊκούκόμματος στις εκλογές της 25-11-1932

Την πληροφορία για την έκδοση βρήκα στην εφ. «Τύπος» φ. 147 (16-9-32) όπου διαβάζουμε «εκυκκλοφόρησε και το όργανον των Λαϊκών του νομού μας..»  και στο φ. 154 ( 24-9-32) όπου επίσης διαβάζουμε : «εις το θνησιγενές ρυπαροφυλλον που επαγγέλεται την κράχτην του Λαϊκου Κόμματος εδώ.».

 1. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΣΚΕΨΙΣ (Α)

Δ/ΝΤΗΣ: Αλεξ. Μυγιάκης

Φύλλα 1 ( 30-10-32) – ;

Η «Κρητική  Επιθεώρησής» στο φ. 1104 (1-11-32) γράφει: «εξεδόθη και κυκλοφόρησε νέα συνάδελφος υπο τον τίτλον «Εφεδρική Σκέψις» και με Διευθυντή τον κ. Αλεξ. Μυγιάκη» και ο «Τύπος» φ. 184 (1-11-32) γράφει «Εφεδρική Σκέψις» υπο τον τίτλο τουτον εκυκλοφόρησε προχθες το πρωτο φύλλο του εις τας τελευταίας εκλογάς από 1η Δεκεμβρίου καθ’ εβδομάδα και θα είναι όργανον του εις τα τελευταίας εκλογάς υποψηφίου κ. Ανδρεόυ Παπαδάκη».

 1. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΣΚΕΨΙΣ (β)

Εβδομαδιαίον όργανο των συμφερόντων των Εφέδρων Πολεμιστών  Κρήτης.

Διευθύνεται υπο Επιτροπής.φύλλα: 1 (10-11-34)- 20 (1-3-35)

Σχήμα: 35Χ50 – Δισέλιδη

Στο φ. 3 εμφανίζεται ως Διευθυντής ο Αλεξ. Μυγιάκης και από το φ. 5. Ο Κυριάκος Κυριακάκης.

 

 

 1. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ.

Εφημερίς φιλελευθέρων Αρχών

Εκδίδεται υπο Επιτροπής . Διευθυνής : Κυριάκος Κυριακάκης.

Φύλλα: 1 (28-8-35)

Σχήμα: 35*50 εβδομαδιαία Τετρασέλιδη

Στη βιβλιοθήκη Ρεθύμνης υπάρχει το φ. 6 (3-10-35)

 

 1. ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ

Στα φύλλα της 7ης,8ης και 12ης Δεκεμβρίου 1935 της «Κρητικής Επιθεωρήσεως»αναγγέλλεται έκδοση της πιο πάνω εφημερίδας ως εξής: «Προσεχώς νέα εφημερίς εν Ρεθύμνη «Οι Νέοι Καιροί» υπο την Διευθυνση  του γνωστού Δημοσιογράφου πρώην διευθυντού της «Αλήθειας» κ. Ιωάννου Δαλέντζα.

Δεν γνωριζω αν πραγματοποιήθηκε η έκδοση.

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Καθημερινή πολιτική Εφημερίς.

Διευθύνεται υπο Επιτροπής

Φύλλα : 1. (20-1-36) -6 (25-1-36)

Σχήμα: 38Χ54 Δισέλιδη

Σημ.: Δεν έχει σχέση με την «Πολιτική Ανεξαρτησία» του Ι. Σφηνιά. Πρόκειται για προεκλογικό έντυπο ενός συνασπισμού κομμάτων (Γ’ ΛΑΪΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΊΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – ΕΘΝΙΚΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ) στις εκλογές της 26-1-36.

 

31  ΕΜΠΡΟΣ

Εφημερίς Αντιβενιζελική του Ρεθύμνου.

Διευθύνεται υπο Επιτροπής εκ των Ν. Αθανασιάδη, Στ. Μανουρά Γ. Τρουλινό και Ανδρέα Σφηνιά

Φύλλα 1 ( 14-2-36)-;

(βλ. Εφ. «Τύπος φ. 15-2-36)

 

 1. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ημερησια φιλελεύθερά Εφημερίς

Ιδρυτής?: Μπότης Γεωρβασάκης, Διευθυντής: Κων. Μαυρουλάκης

Φύλλα: 1 (3-3-1936)

 1. ΝΙΚΗ

Καθημερινή εφημερίδα Οργανον των Κομμάτων του ΕΑΜ

Ιδρυτής: Γιάννης Μαθιουδάκης – Χρόνος Ιδρυσης: 1942.

Στην κατοχή έβγαινε σε πολύγραφο. Στα μετακατοχικά χρόνια έβγαινε σε σχήμα 29Χ 44 με συνυπεύθυνους του Σταύρο Νεονάκη και Κ.Γιακουμιδάκη. το τελευταίο της φύλλο  173(12-6-47)

Στη βιβλιοθήκη Ρεθύμνης υπάρχει το φ. 147 (30—3-47)

 

 1. ΦΙΛΙΚΗ ΦΩΝΗ

Κρήτη, Φεβρουάριος 1944

Πολυγραφημένη

Τις πληροφορίες για τις εφημερίδες  «Φιλική Φωνή», «Πατρίς» και «Ελληνική Φωνή» πήρα από το δημοσίευμα «οργάνωσις του Μυστικου  Τύπου της Κρήτης  1941 -1945» του Στ. ΜΠίρη, όπου για τγη «Φιλική φωνή» γράφει «ήτο η πρώτη εφημερίς της Οργανώσεως μας. Περιείχε τας ειδήσεις της ημέρας, σχόλια και συνθήματα». Οι εφημερίδες αυτές έβγαναν σε πολύγραφο στο λημέρι της οργάνωσης στη θέσης της κατοχής βλέπε επίσης εφ. «Κρητική Επιθεώρησις» φ. 25-5-1979 κκ Επ. Δημ.  Δασκαλάκη «ο Παράνομος Τύπος στη Δ. Κρήτη».

 1. ΠΑΤΡΙΣ

Επίσημον όργανον της Ε.Ο.Ρ.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ: Τσιριμονάκης Εμμ. Δικηγόρος και Χαλκιαδάκης Γεώργιος , Ταγματάρχης χωρ/κης.

Συντάκτες : Σακόρραφος Δημήτριος, καθηγητής και Μπίρης Σταύρος Σπουδαστής).

Σχήμα 22Χ34  Πολυγραφημένη.

Σημ.: στη Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης υπάρχει ένα φυλλο του Απριλίου 1944.

 

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ

Εκδίδεται εν Κρήτη

(Διευθυντές: Παξιμάδης Ιωάννης και Μπίρης Σταύρος)

Στη βιβλιοθήκη Ρεθύμνης υπάρχειτο φ. 9 (2-10-44)

 

37 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ

Εκδίδεται εν Κρήτη.

Διευθυντές: Παξιμάδης Ιωαννης και Μπίρης Σταύρος

Σχημα; 20Χ33 πολυγραφημένη

 

38 . ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ

Εφημερίς Δημοκρατικών Αρχών – Οργανον της Ε.Ο.Κ Ρεθύμνης

Εκδίδεται υπο Συντακτικής Επιτροπής.

Διευθυντής: Σπύρος Ι. Μπίρης.

Φύλλα 1 (15-3-45) – 31 (; Μαίου 1945)

Σχήμα : Δισέλιδη

 

 1. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εβδομαδιαία Ανεξάρτητος

Διευθυντής : Μανούσος Γ. Χατζηγρηγοράκης

Φύλλα: 1 (3-12-45 -;

Σχήμα: 30*43 – Δισέλιδη

Σημ: Στη Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης εκτός από το 1ο φύλλο υπάρχει και άλλο ένα χωρίς αρίθμηση με την ένδειξη  «Ιούλιος 1946».

 

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ανεξάρτητος Εθνική Εφημερίς

Διευθύνεται από Επιτροπή Εθνικοφρόνων.

Φύλλα: 1 (28-8-1946) – ;

 

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΥΓΗ

Εκδοσις Κρητικής Επιθεωρήσεως, Δεκαπενθημερος Εφημερίς

Ιδιοκτήτης; Ιωάννης Καλαϊτζάκης, Πολιτικός Διευθυντής : Γεώργιος  Τσουδερός.

Φύλλα: 1 (11-2-47) – 45 (21-8-49)

Σχήμα: 32Χ49 –δισέλιδη

 

 1. ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Εβδομαδιαίο Όργανο  της Περιφερειακής Επιτροπής του Σοσιαλιστικου Κομματος Ε.Λ.Δ. Ρεθύμνης

Σημ: Με τα πιο πάνω λόγια και με την ένδειξη  «Προσεχώς» αναγγέλθηκε η έκδοσις της «Σοσιαλιστικής Φωνής» στα φύλλα 22 ( 28-2-47) και (4-3-47) της «Κρητικής Επιθεωρήσεως». Δε γνωρίζω αν πραγματοποιήθηκε η έκδοση.

 

 1. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Η έκδοση της αναγγέλθηκε από το φ. 658  (11-4-47) της «Κρητικής Επιθεωρήσεως « με τα εξής λόγια «Προσεχώς κυκλοφορεί εις την πόλιν μας η εφημερίς «Εθνικός Εργατικός Αγών» Ιδιοκτήτης : Γ. Μαραγκάκης.

Διευθυντής : Χρ Κρόκος, Διαχειριστής : Νικ. Παχιουδάκης.

Δε γνωρίζω αν πραγματοποιήθηκε η έκδοση.

 

 1. ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Εκδίδεται κατά Δευτέραν.

Διευθυντής : Νικ. Ανδρουλάκης

Φύλλα: 1 ( 14-3-49)- 60 (29-5-50)

 

45 ΑΡΚΑΔΙ

Οργάνων σπουδάζουσας Νεότητος Ρεθύμνης

υπεύθυνος Χρυσόστομος Μακρυγιαννάκης ιεροδιάκονος

Φυλα: 1(17- 3-49) 2 (24-4-49)3 (3-4 -49

σχήμα 25 x 33 τετρασέλιδη εβδομαδιαία

 

46 ΕΠΑΡΧΙΑ

Παγκρήτιος εβδομαδιαία Εθνική εφημερίς εκδίδεται παρά επιτροπής διευθυντής Στέλιος Καλογρίδης

φύλλα 1 (1-7- 49)

σχήμα 32 Χ 50 δισέλιδη γραφόταν στο Σπήλι Αγίου Βασιλείου και τυπωνόταν στο Ρέθυμνο

 

47  Δελτιον ΕΠΕΚ

πολιτικών οργάνων της επεκ υπεύθυνος Σταύρος Μπίρης

σχήμα 35 x 50 δισέλιδη

πρόκειται για προεκλογικό έντυπο στη βιβλιοθήκη Ρεθύμνης υπάρχει το μοναδικό ίσως φίλο που εκδόθηκε και φέρει ημερομηνία 6-9-51 χωρίς αρίθμηση

 

48 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

εκτάκτως εκδόσεις της δημοκρατικής παρατάξεως

υπεύθυνος Κωνσταντίνος Αντωνάκης

φύλλα 1 (20 2 50) και 2(25-2-50. )

Σχήμα 34 x 50 δισέλιδη.

 

 

49 ΑΘΗΝΑ

Μαθητική εφημερίς εκδιδόμενη υπό των μαθητών του ομώνυμου ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου Ρεθύμνης της Αμαλίας Σαριδάκη

σχήμα 25Χ35 δισέλιδη

Στη βιβλιοθήκη Ρεθύμνης υπάρχει το φύλλο 2 Νοέμβριος 1956

 

50 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

εβδομαδιαία ανεξάρτητος εφημερίς Ρεθύμνης

Διευθυντής Κωνσταντίνος Μαυρουδάκης

φύλλα 1 (20 1161 παύλα 229 4 1266 από το φίλο 1 μέχρι το φ163 τετρασέλιδη σε σχήμα 33 x 48 και από φ 164 μέχρι φ 229 σελίδες σε σχήμα 45 x 51 μέχρι το φ 47 (15 -10 -62) επί της ύλης Μάρκος Γιουμπακης και από φ 55 (5-8-63) μέχρι τέλος.

ιδιοκτήτης Δεληπαράσχος

 

 1. ΕΜΠΡΟΣ

εβδομαδιαία πολιτική και κοινωνική εφημερίς Ρεθύμνης επιτροπής διευθυντής υπεύθυνος Αχιλλέας  Κεφαλογιάννης

φύλλα 1 (15-7-63 έως 175 (18 -4-67) από το φ 1 μέχρι το φ 122 τετρασέλιδη σε σχήμα 33 x 52 και από το φ 123 μέχρι το φ 175 δισέλιδη σε σχήμα 42 x 57

 

 

 

 1. ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΚΑ ΝΕΑ

στην υπηρεσία του Ρεθύμνου και της δημοκρατίας

ιδιοκτήτης διευθυντής Ιωάννης Ε Χαλκιαδάκης

φύλλα 12 (4- 7- 65) έως 681(12 -11-67) και 682 (1-11- 74) η έκδοση συνεχίζεται

Σημείωση:  όπως εμφανίζεται και πιο πάνω η έκδοση διακόπηκε στη διάρκεια της δικτατορίας ..

 

53  ΑΡΚΑΔΙ

εκδίδεται υπό της Νομαρχίας Ρεθύμνης και διανέμεται δωρεάν

φύλλα 1.  Ιούνιος 1968 έως 24 Ιούλιος Αύγουστος 1970

σχήμα 4358 τετρασέλιδη μηνιαία

 

54 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Παγκρήτιος ανεξάρτητους εβδομαδιαία εφημερίς

εκδότης ιδιοκτήτης Στυλιανός Ιωάννου Καλαιτζάκης διευθυντής Μ.Στ. Καλαϊτζάκη φύλλα 12 (8-10-74) έως 50  (2-12- 74)

σχήμα 43Χ64 τετρασέλιδη

 

55 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ανεξάρτητος εβδομαδιαία εφημερίες του Ρεθύμνου εκδότης διευθυντής Εμμανουήλ Ι.  Καλαϊτζάκης

φύλλα 1(16 -12-74) έως 82 (5 -2-75)

σχήμα 43χ64 τετρασέλιδη

 

56 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

περιοδική έκδοση πνευματικής μαθητικής συνεργασίας συντάσσεται υπό συντακτικής επιτροπής υπεύθυνος Αστέριος Γληνιας.

Σχήμα 25-35 οκτασέλιδο

Στη βιβλιοθήκη Ρεθύμνης υπάρχει το φ 220 (2-4-1975)

 

57 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ

ανεξάρτητη Καθημερινή εφημερίδα

Εκδότης διευθυντής: Λυκούργος Σμπωκος

φύλλα 1( 5/77) έως:  η έκδοση συνεχίζεται

σχήμα 43 x 63 τετρασέλιδη

 

58 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ

εβδομαδιαία ανεξάρτητη εφημερίδα του Ρεθύμνου

ιδιοκτήτης διευθυντής Δημήτριος Αρχοντάκης

φύλλα 1 (11 -9 -1978)

 

59 ΡΕΘΥΜΝΟNEWS

published it’s monday

Φύλλα 1(16-7- 79) έως 18 (29- 8-80)

σχήμα 30 x 48 μονοσελιδη πρόκειται για την αγγλόφωνη έκδοση που απευθύνεται στους τουρίστες και κυκλοφορεί τα καλοκαίρια του 1979 και 1980 εκδότης ο Γιάννης Χαλκιαδάκης.

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση