Το Παλλάδιον Λύκειον

 

Μετά λύπης μας πληροφορούμεθα ότι το «Παλλάδιον Λύκειον» το Ιδιωτικόν
Εκπαιδευτήριον Ρεθύμνης δεν θα λειτουργήση κατά το αρξόμενον σχολικόν έτος,
ελλείψει μαθητών.
Το γεγονός είναι λυπηρόν. Διότι και ως επιχείρησις του Ρεθύμνου αν και κρίθη το
Παλλάδιον Λύκειον είναι αποκαρδιωτικόν το ότι ηναγκάσθη να διακόψη τας
εργασίας του. Αλλά και ως Εκπαιδευτήριον κρινόμενον το κλείσιμον του μας λειπεί,
διότι κατά την υπερδεκαετή λειτουργίαν του, εγνώρισε ημέρας ακμής, εξεπαίδευσε
εκατοντάδας μαθητών πολλοί των οποίων σήμερον είναι ήδη επιστήμονες και
διεδραμάτισε σοβαρόν ρόλον εις την Ιεράν υπόθεσιν της Παιδείας εν τω Νομώ
Ρεθύμνης.
Βεβαίως το «Παλλάδιον» υπέκυψε κυρίως εις το πλήγμα που εδέχθησαν όλα τα
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια από την «Δωρεάν Παιδείαν». Η παύσις όμως της λειτουργίας
του δεν οφείλεται μόνον εις αυτό, διότι και πολλά άλλα «πληγέντα» εκπαιδευτήρια
γειτονικών πόλεων συνεχίζουν επιτυχώς να λειτουργούν.
Το «Παλλάδιον» έπεσε εν πολλοίς θύμα της ξενομανίας των Ρεθυμνίων, οι οποίοι
προτιμούν να στέλλουν τα τέκνα των, εις ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ξένων άλλων
πόλεων ενώ δεν προσφέρουν τίποτε καλλίτερον ή περισσότερου από εκείνα που
προσέφερε εις τους μαθητάς του των Εκπαιδευτήριον της Ρεθύμνης.
Το τελευταίον τούτο όμως δεν επιτρέπεται εις ημάς να το κρίνομεν, ή μη απλώς να
το σημειώσωμεν. Και να το εκφράσωμεν την συμπάθειαν μας εις τον Ιδιοκτήτην του
«Παλλάδιου» κ. Σπανογιάννη ο οποίος προ δώδεκα περίπου ετών ήλθε ενταύθα και
ίδρυσε το Εκπαιδευτήριον του και το οποίον έπρεπε και ήξιζε να διατηρηθή αφού αι
ανάγκαι της Παιδείας επιβάλλουν την ύπαρξιν εις εκάστην πόλιν ενός Ιδιωτικού
Εκπαιδευτηρίου.

Αφήστε μια απάντηση