ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ

Από μακρυνόν Γιοχάνεσμπουργκ ήλθεν ως πληροφορού¬μεθα, η γενναιόδωρος προσφορά εκλεκτού συμπατριώτου μας, δια την διοργάνωσιν του Ρεθυμνιακού Καρναβάλου 1972.
Πρόκειται περί του εκεί άρι¬στα εγκατεστημένου Ρεθυμνίου Κ. Αλέκου Κοντογιάννη, ο όποιος πληροφορηθείς δια την ωραίαν φιλοπρόοδον προσπάθειαν των συμ¬πατριωτών του, έσπευσε να αποστείλη την εκ 10.000 δραχμών προσφορών του.
Η τόσο ευγενής και αυθορμή¬τος αυτή χειρονομία του αγαπητού κ. Αλέκου Κοντογιάννη, η οποία έρχεται εις συνέχισαν και άλλων προηγουμένων εκδηλώσεων αγάπης και ενδιαφέροντος του δια την γενέτειραν, είναι, φρονούμεν, ιδιαιτέρως συγκινητική και ενθαρρυντική. Διότι προέρχε¬ται από εν ξενητεμένον τέκνου της Ρεθύμνης το οποίον δεικνύει ότι, καίτοι μακράν ευρισκόμενου, συμπαρίσταται, συναγωνίζεται και συνδράμει ηθικώς και υλικός κάθε ωραίαν προσπάθειαν δια τον τόπον του, αποδεικνύει δε ότι το Ρέθυμνον δύναται να ελπιζή και να υπολογίζη μεγάλως εις τα ξενητεμένα τέκνα του και ότι δεν είναι μικρόν και ανήμπορον όταν έχει Ρεθυμνίους με εστραμμένας την καρδίαν και την σκέψιν προς αυτό, ως τον Αλέκον Κοντογιάννη.
Δια τούτο και συγχαίροντες εκφράζομεν τας ευχαριστίας μας προς τον εκλεκτόν και με αμόλυντον Ρεθυμνιακήν καρδίαν φίλον, δια την σοβαράν οικονομικήν ενίσχυσιν αλλά και την τόνωσιν και την αισιοδοξίαν την οποίαν φέρουν δια το Ρέθυμνον και τους κατοίκους του ευγενείς χειρονομίαι ως η ιδική του.
Καλή του ώρα εκεί πού ευρίσκεται.
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Τετάρτη 8 Μαρτίου 1972

Αφήστε μια απάντηση