Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1940

 

 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ

 

 

Ο Σύλλογος των Κυριών, το λαμπρόν αυτό φιλανθρωπικόν Σωματείον της πόλεώς μας δε ήσκησε ένεκα των εορτών φιλανθρωπίαν αλλά απλώς ενέτεινε την υπέρ των ενδεών και των αναξιοπαθούντων του Νομού μας δράσιν του διότι πολύ προ των Χριστουγέννων αρκεταί χιλιάδες δραχμών εχρησίμευσαν δια να ενσταλάξουν βάλσμον παρηγορίας εις τα ψυχάς εκείνων τους οποίους η ειμαρμένη οδήγησε μέχρι της θύρας των συνανθρώπων των, αλλά και εκείνων οι οποίοι ζουν κλεισμένοι μέσα στην στεγνή δυστυχία τους και πιστεύουν με γλυκιά απαντοχή σε μια αλλαγή του ριζικού..

Δια να καταδειχθή όσα ανωτέρω αναφέραμεν περι δράσεως του Συλλόγου αρκεί να λεχθή ότι κατά τας ημέρας αυτάς εδόθησαν περι τα 120 ζεύγη παπουτσιών εις φτωχά παιδάκια και διανεμήθησαν ανω των 5.000 δρχ. δια βοηθήματα εις πτωχάς  και απόρους οικογενείας.

Κάθε έπαινος προς το διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου, του οποίου Πρόεδρος είναι ο Θεοφιλέστατος κ. Αθανάσιος Αντιπρόεδρος η κ. Λέλα Κούνουπα και μέλη εκλεκται κυρίαι εκ της εκλεκτωτέρας μερίδος της Κοινωνίας μας είναι περιττό και μόνη τιμή ας είναι η ευγνωμοσύνη εκείνων οι οποίοι εύρος εις την δρασην του Βάλσαμον παρηγορίας δια τα δεινά των το ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ.

Την παραμονή των Χριστουγέννων εγένετο εις την αίθουσαν του Λυκείου των Ελληνίδων σεμνή και ωραία τελετή κατά την  οποίαν διενεμήθη ρουχισμός δώρα και γλυκά εις 80 πτωχά παιδάκια των Σχολείων και εξωσχολικά.

Την τελετήν παρηκολούθησαν ο κ. και η κα Νομάρχου, ολόκληρον το Διοικητικόν Συμβούλιον του Λυκείου αποτελούμενον εκ των κυριών Ιουλίας Πετυχάκη Προέδρου, Φερενίκης Βαλαρή Αντιπροέδρου, Ευαγ. Τσαγρή  Μαρίτσας Μανουσάκη, Ελένης Πρεβελάκη, Ιωάννας Τσουδερού, Μαλβίνας Μελιδόνη, Μαρίας Παπαϊωάννου, Αννας Μοάτσου, Ελλης Πετυχάκη, Γεωργίας Μαραγκάκη, Μαρίας Ευ. Μοάτσου, Ζωής Πετυχάκη, και της δίδος Ευ. Δροσάκη ως μελών και διδασκάλισαι των σχολείων εις τα οποία ανήκον τα παιδάκια.

Μετά την διανομήν των ενδυμάτων τα παιδάκια  συνεκεντρώθησαν εις το παλκοσένικο της αιθούσης και ετραγούδησαν διαφόρους ύμνους μεταξύ των οποίων τον ύμνο της Νεολαίας και της 4ης Αυγούστου. Επίσης μερικά παιδάκια απήγγελαν ωραιότατα διάφορα ποιήματα. Εις την απαγγελίαν έλαβεν μέρος και αι δίδες Παπαϊωάννου και Αθανασιάδου.

Ακολούθως εγένετο η διανομή των δώρων και των γλυκυσμάτων μετα την οποίαν ο κ. και η κα Νομάρχου ανεχώρησαν αφού συνεχάρησαν θερμώς το Διοικητικόν Συμβούλιον δια το χριστιανικόν  και φιλάνθρωπον έργο του.

Η εφημερίς μας η οποία παρηκολούθουσε το φιλοπολι έργον του Λυκείου από της Ιδρύσεως του μέχρι σήμερον συγχαίρει τούτο και το καλεί εν ονόματι της φιλανθρωπικής παραδόσεως της Κοινωνίας μας να συνεχίσει ολοένα με μεγαλυτέραν διάθεσιν ασκούν ότι ο γλυκύς Ναζωραίος εχαρακτήρισεν εις την μεγαλυτέραν ανθρώπινη αρετήν.

Κ.Α.Κ.

Αφήστε μια απάντηση