Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ

 

Αίσθημα οξύτατης περιεργείας αναμεμιγμένον μετά των προς τους καλούντας
θεσμών ζωηράς συμπαθείας και φιλίας, συνέβαλεν ασφαλώς ωστέ να μη
υπολειφθή ουδέ εις ίσως εκ των εις περιορισμένον αριθμόν κεκλημμένων,
ούτω δε η εν τη παλαιά Οθωμανική Επαγγελματική Σχολή, ευρύχωρος

αίθουσα κατεκλύσθη λίαν εγκαίρως.

Ετελείτο δια πρώτην φοράν Λευκή Εορτή  της εν τη πόλει μας
υφισταμένης Τεκτονικής Στοάς ο Μίνως ίνα οι Ελεύθεροι τέκτονες του
Ρεθύμνου μετάσχουν πανηγυρικώς εις τον εορτασμόν της Ελληνικής Εθνικής
εορτής. Βαθυτάτην αίσθησιν ενεποίησεν εις τους παραστάντας εις την τελετήν
η απόδοσις εξαιρετικών τιμών εις την ιεράν μνήμην των Ελλήνων Φιλικών
του 1821 – θεωρουμένων ως των πρώτων Ελευθέρων τεκτόνων- και τα
ακουσθέντα ονόματα των διαμνημονευθέντων εκλιπόντων Ρεθυμνίων
ελευθέρων τεκτόνων. Ουχί δ’ ολιγωτέραν το βαθύτατον Ελληνικόν
πατριωτικόν αίσθημα εξ ου επάλλοντο οι εκφωνηθέντες λόγοι

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΥΠΟΣ  1933

Αφήστε μια απάντηση