Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΡΙ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΘΕΩΡΗΣΗ

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1916

 

 

ΕΞ ΑΜΑΡΙΟΥ

Μετ’ ακρατήτου ενθουσιασμού επανηγυρίσθη η επέτειος εορτή του ονόματος του Εθνοσωτήρος μας κ. Ελευθερίου Βενιζέλου την 15. Μ. κατ’απασαν την επαρχίαν Αμαρίου. Ο λαός εις όλα τα χωρία ετέλεσε δοδοξολογία ευχηθείς ολοψύχως υπέρ της μακροβιότητος Αυτού και της ευοδώσεως του ιερού έργου όπερ ανέλαβεν υπέρ της σωτηρίας του Ελληνισμού.

Εις το χωρίον Αποδούλου πολλοί των πέριξ χωρίων πρωτοστατούντων των πατριωτικών Παττακων του χωρίου Αγ. Παρασκευής συνήλθον και ετέλεσαν την δοξολογίαν ει ςτον ιερόν Ναόν του Αποδούλου Ιερουργούντων του ιερέως Αθανασίου Πουλακάκη αγωνιστού εκ Νιθαύρεως και του μεμορφωμένου ιερέως Κων. Αλυσανδράκη εκ Πλατάνου. Οι διδάσκαλοι των χωρίων Κουρούτες, Νίθαυρη, Πλατάνου και Αποδούλου, προσήλθον με τας σημαίας κα τους μαθητών των άδοντες κατάλληλα άσματα επίσης αι διδασκάλισαι δεσποινίδες Ανδρ. Σαριδάκης και Μπιτσικουνάκη με τας μαθητρίας των.

Ο παλαιός διδάσκαλος Στ. Καραμπασάκης έψαλλεν ιδίον πολυχρονισμόν του Ελευθερίου Βενιζέλου και των συνεργατών του. Ο δε νεαρός διδάσκαλος Μαν. Μικάκης απήγγειλε ποίημα Έφεδροι Στρατιώται παραευθρέντες ετραγούδησαν ενθουσιώδη άσματα μετα δακρύων λέγοντες πότε θα μας καλέσει και μας να ξαναπάρωμεν τα φρούρια, τα οποία είχομεν παρμένα με το αίμα μας και τώρα τα πρόδωκαν εις τους Βουλγάρους.

Όμως ο Ιατρός κ. Ψαρουδάκης ανεχώρησεν αποδοκιμάζων τα γενόμενα, διοτι ως έλεγε δεν δύναται να λησμονήσει την ευγνωμοσύνην ην οφείλει εις τους εν Αθήναις. Ο δε παπα – Μιχαήλ Ψαρουδπάκης φανατικός αντιδραστικός ηρνήθη διαρρήδην να μετάσχη της ιεροτελεστίας καίτοι επισήμως προσεκλήθη.

Η Χωροφυλακή άπασα πρωτοστατούντων του ενθουσιώδους και δραστηρίου Τμηματάρχου Εμμ. Κανάρη και του καλλίστου ενωμοτάρχου κ. Σταματάκη εξετέλεσε το εαυτής καθηκον τηρήσασα την  τάξιν μετά ζηλευτής επιτυχίας.

ΕΝ ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ 16/12/16

                                                                                Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΣ

Αφήστε μια απάντηση