Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

Με εξαιρετικήν επιτυχίαν εορτάσθη και φέτος το Πάσχα των Καθολικών
εν τη Λατινική Εκκλησία.
Το εσωτερικόν του ναού είχε κοσμηθεί με εξαιρετικήν φιλοκαλίαν εις
υποβλητικότητα χάρις εις την λεπτή αισθητική του φιλοπροόδου
Πατρός κ. Ιωσήφ Γκοντράν.
Η Μουσική του Δήμου με τον ακούραστον Αρχιμουσικόν κ. Γκίνον
απέδιδε τας τιμάς εις τους εισερχόμενους επισήμου.
Εις την λειτουργίαν παρέστησαν αι πολιτικαί και στρατιωτικαί αρχαί της
πόλεως οι αντιπρόσωποι των ξένων κρατών ως και απειρος κόσμος
συρρεύσας εκ πασης γωνίας της πόλεως.
Μετα την τελετήν της Αναστάσεως επηκολούθησε δεξίωσις εις το
πρεσβυτέρειον εις το οποίον προσήλθον άπασαι αι πολιτικαί και
στρατιωτικαί αρχαί και άπειρος κόσμος των γραμμάτων.

Εφημ. «ΤΥΠΟΣ» 29-3-1932

Αφήστε μια απάντηση