ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ

12 / 07 / 2014
Πέμπτη 16 Ιουνίου 1955

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Προς
την εφημερίδα «Κρητική Επιθεώρησιν»
Ενταύθα

Κύριε Διευθυντά
Τακτικά βλέπομεν μετά χαράς να γράφεται στις ντόπιες εφημερίδες ότι ο νέος πολίτης της Ρεθύμνης κ. Πραματευτάκις Χαράλαμπος είναι ένα εκλεκτό μουσικό ταλέντο το οποίον άμα καλλιεργηθή μπορεί να φθάση σε εκλεκτό ύψος. Λοιπόν αφού τα πράγματα έχουσι έτσι, και συμφωνούμε όλοι χωρίς καμμιά εξαίρεσι, τότε προτείνομεν όπως το ταλέντο ούτο να γίνη για δυο χρόνια υπότροφος της πόλεως Ρεθύμνης για μια σπουδή διετή στην Ιταλία. Και εάν όντως το ταλέντο είναι δυνατό ύστερα από διετή σπουδή δεν θα΄χη ανάγκη από υποτροφίες. Θα εξελιχθή ευκόλως. Ο Δήμος λοιπόν και μαζύ το Εφεδρικό Ταμείον, η Πνευματική Εστία, το Λύκειον Ελληνίδων και η Μοναστηριακή Επιτροπή να δώσουν τα χρήματα. Δύο (2) χιλιάδας τον μήνα. Μετά τα ωραία λόγια τα ωραία έργα, είναι το καλύτερον.

Σας χαιρετώ
Γ.Κ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.