ΙΩΣΗΦ Γ. ΓΕΝΕΡΑΛΗΣ

ΠΕΝΘΗ

Η εύανδρος του Αμαρίου κώμη, το ιστορικόν Γερακάρι, απώλεσε την 5 ην
τρέχοντος εν των επιλέκτων μελών της Πατριαρχικής οικογενειακής
οικογένειας των Γενεράληδων και εκ των πρωτεργατών του κόμματος
των φιλελευθέρων τον Ιωσήφ Γ. Γενεράλη γεννηθείς ούτος κατά την
λήξη τις επαναστάσεως του’66.
Ηκολούθησεν ως άλλος Φώτος Τζαβέλας τον πατέρα του Καπετάνιον
του χωριού Γεωργάκην Γενεράλην εις την επανάστασιν του ’78 χωρίς να
απολείψει εις καμίαν των μεταγενεστέρων. Μετα δε την
απελευθέρωσιν της Κρήτης πεπροικισμένος με σπάνια χαρίσματα
Αρετής, ειργάσθη μετα ζήλου δια την πρόοδον του χωρίου του, και ως
Δημότης και ως Δήμαρχος και δια την κοινωνία εν γένει και δια την
Ελληνοπρεπή ανατροφή των ένδεκα παιδιών του ιδιαιτέρως.
Την Κηδείαν του γενομένην την επομένην παρηκολουθεισεν ολόκληρος
η κοινωνία των κοινοτήτων Γερακάρι και Βρυσσών, ως και οι πλείστοι
των προκρίτων και ιερέων της επαρχίας Αμαρίου.
Στέφανοι κατετέθησαν επι της σωρού εξ ονόματος του Υπουργού
Γενικού Διοικητού Κρήτης κ. Ν. Ασκουτση των Βουλευτών Ρεθύμνης κ.κ.
Σκουλά και Γοβατζιδάκη, της Κοινότητος Γερακάρη, της Κοινότητος
Βρυσών και της οικογένειας Παττακών εκ Μοναστηρακίου.
Λόγους επικηδείους εξεφώνησε ο δ/λος Γερακάρι, Αλεξ. Κοκονάς ο
Δ/λος Βρυσών Μιχ. Γενεράλης, ο δ/λος Ελενών Εμμ. Κουτάκης, και ο
συμβολαιογράφος Αμαρίου, Σταυρός Παττακός εξαραντες την δράσιν
του μεταστάντος.
Η διεύθυνσις του «Τυπου διαβιβάζει εις τον υιον του μεταστάντος, τον
ρέκτην Πρόεδρον της Κοινότητος Γερακαρίου και προς ολην την
οικογένειαν τα θερμά συλλυπητήρια όλων των φίλων των.

Εφημ. «Ο ΤΥΠΟΣ»
10/3/1932

Αφήστε μια απάντηση