Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΤΡΙΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1945

 

 

Δεν σημειώνονται μόνον εις την ζωήν και την δράσιν, οι διακυμάνσεις και η ευτυχία των ατόμων, σταθμοί και ημερομηνίαι ως απαρχή νέων περιόδων δράσεως. Κατά πολύ περισσότερον  δια λόγους γενικής γραμμής και ιστορικής απόψεως εις την ζωήν των εθνών οι σταθμοί αυτό είναι, αν όχι συνηθέστεροι πάντως, πλείονος αίγλης δια την επίδρασιν εις την πορείαν και την ανάπτυξιν των του πολιτισμού και της αναμορφωτικής συμβολής των εις την ζωή της ανθρωπότητοςεπι της οποίας ως άτομα συμβάλλουν και επιδρούν.

Η Ελλάς έχει πολλούς τέτοιους ιστορικούς σταθμούς οίτινες όχι μονον την ζωήν της Ελλάδος μετέβαλαν πάντοτε προς το ευγενέστερον και εξύψωσαν το όνομα της εις τα όμματα των, ξένων.

Κάθε περίοδος ιστορική, τουλάχιστον εις την Ευρώπην από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρις σήμερον με κυρίουςσυντελεστάς, πόλεμον και ειρήνην, η Ελληνική  συμβολή είναι ο κύριος άξων, ο κινών μοχλός. Αι μεταναστεύσεις των λαών οι μεταρρυθμίσεις, αι σταυροφορίαι, οι θρησκευτικοί πολέμοι, οι κατακτητικοί, τα απελευθερωτικά κινήματα, αι κοσμοθεωρίαικαι τα φιλοσοφικά συστήματα πάντοτε, αρχήν, αιτίαν, ζωή και πνοήνέσχον την Ελλάδα.

Ετσι η Μεγάλη μας Πατρίδα κατέστη ο ακρογωνιαίος λίθος της ιστορίας και  κατέκτησεν την εμπιστοσύνην και το θαυμασμόν του πεπολιτισμένου κόσμου.

Και το νήμα της ιστορικής γραμμής μας έφερεν και κατά την τελευταίανδοκιμασίαν της ανθρωπότητος εις την 28ην Οκτωβρίου του 1940, την ημέρανήτιςέφερεν δια μια ακόμη φοράν την Ελλάδα αντιμέτωπον με τους επιβουλευομένους τα αγνά ιδανικά της ελευθερίας και της ηθικής της ανθρωπότητος.

Αλλα ύμνοι και επαίνοι εξάρσεις και διθύραμβοι δια την πνοήν του Ελληνικού ΟΧΙ Της 28ης Οκτωβρίου 1940και την επίδρασιν του εις την τελικήνέκβασιν του πολέμου, δεν είναι ο σκοπός μας σήμερον. Επιθυμία μας είναι να παρουσιάσωμεν εις την τελικήνέκβασιν του πολέμου, δεν είναι ο σκοπός μας σήμερον. Επιθυμία μας είναι να παρουσιάσωμεν εις τον αναγνώστη μας το επικρατήσαν συναίσθημα της Εθνικής υπερηφάνειας και του ενθουσιασμού εις τα ψυχάς των χθεσινών εορταστών της νέας αυτής εθνικής επετείου εις την πόλιν της Ρεθύμνης, δια να ζήσει και αυτός έστω  και από τας στήλας μας αυτάς τας στιγμάς της εθνικής αναγαλιάσεως και του δόμυχουσκυρτήματος το οποίον το οποίον υπήρξενγενικόν γνώρισμα της χθεσινής ημέρας. Την παραμονήν της 28ης Οκτωβρίου συμφώνως με το πρόγραμμα  παρουσία των Επίσημων , Τμημάτων του Εθνικού Στρατού, των Σχολείων της πόλεως των Προσκόπων και Οδηγών Ρεθύμνης, ως και της Ε.Ε. Ν. Ρεθύμνης,  εν μέσω γενικής συγκινήσεως κατατέθη στέφανος εις το μνημείον του Αγνώστου Στρατιώτη εξ ονόματος του ΔήμουΡεθύμνης δια του Δημάρχου κ. Τίτου Πετυχάκη. Λόγονεξεφώνησεν ο Καθηγητής κ. Δαφέρμος.

Χθες οι Ρεθύμνιοι δεν ξύπνισαν ως συνήθως με τας σκέψεις των ασχολιών του έκαστος. Από του όρθρου η Μουσική του Δήμου παιανίζουσα το Εωθινόν της ημέρας υπνθύμισες εις τους συμπολίτας μας ότι η μέρα που ξημέρωνε δεν είναι συνήθως και ξεχωριστή για τον καθένα. Είναι ημέρα εθνική και κοινής χαράς.

Ευθύς αμέσως οικώδωνες των εκκλησιών χαρμόσυνοι και με ευλάβεια εκάλουν τους πιστούς εις την Θείανλειτουργίαν ενώ αι Αρχαί ο Στρατός και τα Σωματεία προετοίμαζον των εορτασμόν. Η Θεία Λειτουργίαχοροστάτου επισκόπου Ρεθυμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Αθανασίου έληξεν την 10ην πρωινήν.

Εν τω μεταξύ όμως τα πλήθη είχονκατακλήσει τον προ του Ιερού Ναού των Εισοδίωνχώρον τμήμα δε του Εθνικού Στρατού απέδιδεν τιμάς εις τους Επισήμους.

Συγκινητικώτατη υπήρξε η στιγμή κατά την οποίαν  η Τετιμημένη η Σημαία του ηρωικού 44ου Συντάγματος προσηλθέν εις την Τελετήνυποένστολων ανδρών της Ρεθύμνηςβασταζομένη.

Ειδα πολλών τα μάτια να δακρύζουν στη θέα της και το Εθνικόν αναβάπτισμα των Ψυχών να είναι κατάδηλον, αναρηπιζόμενον εις τα πτυχάς της.

Ο ηρωικός Νομάρχης Ρεθύμνης κ. Χρήστος Τζιφάκης, ειχενπροσέλθη ευλαβώς εις την θείανΛειτουργείαν από πολύ προηγουμένως.

Την 10ην ακριβώς  προσήλθεν εις την τελετήν ο Γενναίος αγωνιστής τόσων αγώνων του Έθνους και νύν Διοικητής του 607 Τάγματος Εθνικού Στρατού Αντισυνταγματάρχης κ. Αριστ. Παναγιωτάκης συνοδευόμενος παρά του Υπασπιστού του και πολλών άλλων ανωτέρων αξιωματικών του Τάγματος εν ενεργεία ως και άλλων εν αποστρατεία. Προσερχόμενος ενώπιον της ενδόξου Σημαίας του 44ου Συντάγματος ο γενναίος εχαιρέτισεν εν κατάνυξη το ηρωικόν αυτό σύμβολον, εν μέσω βαθυτάτης και γενικής συγκινήσεως.

Ευθύς αμέσως παρισταμένου του κ. Πετυχάκη Δημάρχου της πόλεως μετα του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δικαστικού σώματος Ρεθύμνης, των σωματείων και Οργανώσεων και των βαβάρων των, και μετά το πέρας της Λειτουργίας εψάλη Δοξολογία προς τον Υψιστον δια την δόξαν και την τιμήν ης κατηξίωσεν και πάλιν την Ελλάδαν.

Μετα το πέρας της Δοξολογίας και συμφώνως προς το πρόγραμμα του εορτασμού οι επίσημοι απεχώρησαν του Ιερού Ναού προσερχόμενοι εις το Ηρώον των Νεκρών του 44ου Συντάγματος παρά τη Σωχώραν και εις τον περίβολον των παλαιών Στρατώνων.

Ο χώρος είχεν καταλλήλως διακοσμηθεί και πλήθη κόσμου τον είχον κατακλύσει εκ των προτέρων.

Η προσέλευσής των επισήμων εγένετο την 10.10΄χοροστατούντος δε του Θεοφιλεστάτου εψάλλη επιμνημόσυνος δέησις προ του κενοταφίου των Ηρώων την 10.50’ ακριβώς.

Μετα το πέρας της Δεήσεως ο Σαλπιγκτής εσήμανενΠροσοχήν και προσκλητήριον των Νεκρών το  οποίον κατόπιν διαταγής του Διοικητού κ. Παναγιωτάκη ανεγνώσθη παρά του Υπασπιστού του 607 Τάγματος.

Οι αριθμοί των Ηρώων έχουν ως εξής:

Ήρωες του 44ου Συντάγματος

Μακεδονικόνμέτωπον αξιωματικοί 16 οπλίται 130  Μικρασιατικόνμέτωπον αξιωματικοί 52 οπλίται 203 Αλβανικόνμέτωπον αξιωματικοί 4 οπλίται 176.

 

 

ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πόλεμοι 1912-13 αξιωματικοί 14 οπλίται 228. Πόλεμοι 1940 -41 αξιωματικοί 16 οπλίται 156.

Μετα το πέρας τους προσκλητηρίου ετηρήθη σιγή δύο λεπτών προς τιμήν των ηρώων και κατόπιν ο Αντ/ρχηςκ. Παναγιωτάκης εξεφώνησενεμπνευσμένονλόγον χαιρετισμού προς την Σημαίαν, ύμνου προς τους ήρωας και ελπίδος δια το μέλλον της ΦιλτάτηςΠατρίδος.

Η συγκίνησιςυπήρξενβαθειά καθ’ ην στιγμήν εγένετο η κατάθεσις τιμητικού στεφάνου εκ μέρους του 607 Τάγματος δια του διοικητού του και ομιλητού προς τους ήρωας ανακρουομένου συνάμα του Εθνικού μας Ύμνου.

Ούτω έληξε η σεμνή τούτη τελετή προ του ηρώου των πεσόντων και οι επίσημοι απήλθον δια να καταλάβουν την θέσιν των εις το ορισθέν σημείον της Λεωφόρου Κουντουριώτη δια την Παρέλασιν.

Αι προετοιμασίαι δια την παρέλασιν έληξαν την 11,25 και τα τμήματα επλησίασαν το σημείον.

Εναρξιςεγένετο την 11.35΄ ακριβώς, παρήλασαν ως εξής:

  1. Σύλλογος Αναπήρων
  2. Σύλλογοςπ. Πολεμιστών
  3. Σύλλογος Πολεμιστών Αλβανίας
  4. Σύλλογός και ξυλουργών.
  5. Πρόσκοποι και λυκόπουλα
  6. Οδηγοί και Πουλιά φαίρουσαι δια ταινιών τα γράμματα του ΟΧΙ, καταχειροκροτούμενοι.
  7. Ο Εθνικός στρατός με επικεφαλής την ένδοξονΣημαίαν του 44ου Συντάγματος και υπο τα χειροκροτήματα των παρισταμένων: Δάκρυα είχαν πλημμυρίσει τα μάτια των επισήμων και η συγκίνησις ήτο καταφανής.
  8. Το ΟρφανοτροφείονΡεθύμνης
  9. Τα Δημοτικά Σχολεία
  10. Τα Γυμνάσια Αρρένων και Θηλέων και τέλος εν κατακλίδη της παρελάσεως η ηρωική δια την δράσιν της θαυμνάσιαν δια την τάξιν και την πειθαρχίαν της, αξία παντός επαίνου δια την συμβολήν της εις τον αγώνα εναντίον των Γερμανών, Δημοκρατική Οργάνωσιν της Ε.Ε.Ν Ρεθύμνης.

Τα χειροκροτήματα και τα ζήτω, η υποδοχή και ο ενθουσιασμός του πλήθους προς την Ε.Ε.Ν είναι η πλέον σαφής διαβεβαίωσις ότι τυγχάνει της απολύτου εκτιμήσεως και της αγάπης της Ρεθυμνιακής κοινωνίας.

Ούτωςέληξεν ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρόυ τας πρωινάς ώρας της ημέρας δια να επαναληφθή το απόγευμα πάνδημος και παλιν την μεν 4ην απογευματινήν εις την λέσχην της Ε.Ε.Ν υπο τα ενθουσιώδη τραγούδια της χορωδίας της Οργανώσεως και τας περιποιήσεις προς τους επισήμους και τους προσέλθοντας πολίτας παρά των μελών της Ε.Ε.Ν την δε 6ην απογευματινήν εις το Λύκειον των Ελληνίδων με το πλούσιον πρόγραμμα μιας εύθυμης βραδιάς την οποίαν αι Οδηγοί και Πρόσκοποι προητοίμασαν δια το κοινόν.

Αξίζουν παντός επαίνου αι προσπάθειαι αυταί αίτινες και το εθνικόν φρόνημα αναζωπυρώνουν και τον θεατήν των αποσπούν από την σκέψιν της καθημερινής βιοπάλης. Ούτωεωρτάσθη εις την πολιν μας η Νέα μεγάλη και ισάξια των προηγουμέων της 28ης Οκτωβρίου εν μέσω γενικής συγκινήσεως, εθνικού μεγαλείου και υπερηφάνειας των εορτασμών διοτιέσχον οι ίδιοι γενικώς την τιμήν να είναι αυτόπται μάρτυρες, συντελεσταί και δημιουργοί της νέας εθνικής μας εποποιϊαςήτιςέσχεν ως απαρχήν των την εορταζομένηνημέραν και βάσιν της την αθάνατον ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΨΥΧΗΝ.

Π. ΚΕΔΡΑΙΟΣ.

 

Αφήστε μια απάντηση