Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Π.Λ

 

Το νεοσύστατον εις την πόλιν μας Τμήμα της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης
ήρχισε και συνεχίζει τας προσπάθειας του δια την ανάπτυξιν του εσωτερικού
Τουρισμού και την δημιουργίαν ομαδικών εκδρομών από Ρεθυμνίους.
Την Κυριακήν 21 Ιουλίου διοργανώθηκε η πρώτη εκδρομή του Τμήματος εις
τα Χανιά. Οι εκδρομείς παρακολούθησαν τας εορτάς της υποδοχής των εξ
Αμερικής Ομογενών και την τέλεσιν του Κρητικού γάμου. Η τελετή του
Κρητικού γάμου και η κατ΄αυτήν αναβίωσις των γραφικών και ωραίων εθίμων
της Νήσου μας και μάλιστα η εξαιρετικής λαμπρότητος μακρά συνοδεία του
ζεύγους των νεονύμφων (κ. συνεπαρσιά) η οποία απετελείτο από διακοσίους
και πλέον ιππείς άνδρας και νεανίδας φέροντας τας γραφικάς ενδυμασίας
κατεγοήτευσε τους εκδρομείς.
Η δευτέρα εκδρομή έγινε εις τον ωραίον και φιλόξενον όρμον του Πλακιά αγ.
Βασιλείου. Η διαδρομή έγινε δια μέσου των γραφικών φαραγγιών του
Κοτσυφού και του Κουρταλιώτη. Τα άφθονα νερά των πηγών του
Κουρταλιώτη τα οποία ανεκμετάλλευτα χάνονται εις το πέλαγος ενώ- ως
επεξηγήθη εις τους εκδρομείς- καταλλήλως αξιοποιούμενα δύνανται να
ηλεκτροφωτίσουν μεγάλο τμήμα του Νομού μας και να αρδεύσουν άνω από
6.000 στρέμματα του παρακειμένου κάμπου ούτως ώστε να αναμορφώσουν
ριζικά την πτωχήν οικονομίαν της περιοχής επροκάλεσαν ιδιαίτεραν
εντύπωσιν. Η διημέρευσις εις τα δαντελωτά ακρογιάλια του Λιβυκού
πελάγους υπήρξεν πολύ ευχάριστη.
Η τρίτη εκδρομή εις την οποίαν συμμετέσχον πλέον των 60 προσώπων- έγινε
εις τας δροσεράς πηγάς της Αγίας δυνάμεως εις την γραφικήν Αργυρούπολιν.
Οι εκδρομείς μεταξύ άλλων παρακολούθησαν και τας εργασίας της
κατασκευής του υδροηλεκτρικού κοινοτικού έργου η λειτουργία του οποίου
θα συντελέση εις την αναμόρφωσιν της περιοχής δια του εξηλεκτρισμού
αυτής και της αρδεύσεως πολλών στρεμμάτων αγρών. Ο φιλοπρόοδος και
εργατικός Πρόεδρος της Κοινότητος κ. Χαρ, Κιαγιαδάκης προσέφερε εις το
Τμήμα κάθε δυνατήν διευκόλυνσιν και διημέρευσε μετ’ αυτού.
Το τμήμα Ρεθύμνης θα συνεχίση τας προσπάθειας του- εντός των πλαισίων
της Ε.Π.Λ- δια την ανάπτυξιν της τουριστικής κινήσεως εις τον Νομόν μας για
να γνωρίσουν οι Ρεθύμνιοι μέρος τουλάχιστον από τας φυσικάς καλονάς της
νήσου και τους Εθνολογικούς και Αρχαιολογικούς χώρου αυτής.

Εις το πρόγραμμα του τμήματος συμπεριλαμβάνεται και η εκδρομή δια ξηράς
και θαλάσσης εις το γραφικό λιμανάκι του Μπαλή Μυλοποτάμου και την
ωραίαν παραθαλάσσιον περιοχήν της Καμαριανής Παναγίας εις το Γεράνι.
Διοργανώνεται επίσης διήμερος εκδρομή μορφωτικού- ψυχαγωγικού
χαρακτήρος των 7-8 Σεπτεμβρίου εις τους αρχαιολογικούς χώρους της
Φαιστού.(δι’ Αγίας Γαλήνης) Γόρτυνος Κνωσσού και την γραφικήν τοποθεσία
των Αρχάνων.

Eφημεριδα ΒΗΜΑ

Ιούλιος 1957

Αφήστε μια απάντηση