Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

Κατά το συνελθόν εις Ηράκλειον Γ’ Πανελλήνιον Συνέδριον των Τμημάτων της
Ε.Π.Λ ομόφονων υπήρξε ως εγράψαμεν και εις προηγούμενο φύλλο μας, το αίτημα
ολων των εκπροσώπων των πεντήκοντα περιφερειών της Ελλάδος όπως η Κρήτη
συνδεθεί μετα της Πελοποννήσου δια πορθμείου (φέρυ- μποτ) και εν καιρώ και μετα
της Ρόδου και εκείθεν προς τη Μ Ασίαν.
Το αίτημα αυτό διετυπώθη πρωτοβουλία των εκπροσώπων εις το συνέδριον των
Τμημάτων Γυθείου Δημάρχου της πόλεως κ.Τζωρτζάκη και Ρεθύμνης κ. Μανουρά.
Η σύνδεσις δια πορθμείου της Κρήτης μετα της Πελοποννήσου θέλει συμβάλλει τα
μέγιστα εις την ανάπτυξιν της Κρήτης και μάλιστα των νομών τοιούτων.
Η Ε.Π.Λ μετά την λήξιν των εργασιών του Συνεδρίου υπέβαλλεν εις την Α.Ε τον
πρόεδρον της Κυβερνήσεως το ακόλουθον έγγραφον:

«ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
Αρ. Πρωτ. 2383
Προς
Την Α.Ε τον Πρόεδρον της Κυβερήσεως
Ενταύθα.
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,
Λαμβάνομεν την τιμήν να καταθέσωμεν υπόψει Υμών τα κάτωθι:
Κατά το συνελθόν από 25-28 Οκτωβρίου ε.ε .εν Ηρακλείω Κρήτης Γ’ Πανελλήνιον
Συνέδριον των Τμημάτων της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης ομόφωνον υπήρξε όλων
των εκπροσώπων εκ πεντήκοντα περιφερειών της Ελλάδος το αίτημα όπως συνδεθεί
δια φερυ μποτ η Κρήτη μετα της Πελοποννήσου.
Είναι φανερόν ποιας σημασίας είναι η τοιαύτη δια φέρυ –μποτ συνδεσις των δυο
τουτων διαμερισμάτων της χώρας και ποία ανάπτυξις της τουριστικής κινήσεως ήθελεν
προέλθη εκ ταύτης, αλλα και ποία σωτηρία διέξοδος εξαγωγής.
Υποβάλλοντες εις την Κυβέρνησιν της χώρας το ανωτέρω αίτημα των ανα την Ελλάδα
τμημάτων μας, όπερ ταυτίζεται απολύτως και με την γνώμην του Κεντρικού
Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Περιηγητής Λέσχης, παρακαλούμε ευσεβάστως
όπως εάν εγκρίνετε, διατάξετε την μελέτην του όλου θέματος.
Θα εθεωρούμεθα ευτυχείς εάν δυνάμεθα να παράσχομεν εις την Κρατικήν Υπηρεσία
εις ην ήθελεν ανατεθεί η ως άνω μελέτη, λεπτομερείς πληροφορίες και γνώμη μας.
Δεχθήτε, παρακαλούμεν Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε την έκφρασιν των ειλικρινών προς
Υμάς αισθημάτων.

Εν Αθήναις τη 19 η Νοεμβρίου 1959
Μετά σεβασμού
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔ. ΧΟΪΔΑΣ»
Εφημ: «Βήμα» 30-12-1959

Αφήστε μια απάντηση