Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

Μια οξεία αντιπαράθεση για τη Σχολή Ασωμάτων παρακολουθούμε σε σειρά δημοσιευμάτων στην  ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 1931 

Τα σχετικά άρθρα κατά σειρά δημοσίευσης έχουν ως εξής:

Κύριε Διευθυντά

Επειδή αρκετά εγράφησαν δια την Σχολήν Ασωμάτων και τινά μάλιστα με πάθος δια να προκαλέσωσι θόρυβον προς διαφώτισιν της Κοινής Γνώμης ευαρεστηθήτε να καταχωρήσετε τα εξής:

Η Σχολή Ασωμάτων ιδρύθη δι’ ειδικού Νόμου δυνάμει του οποίου το μεν Κράτος ανελάμβανε την παραχώρησιν του προσωπικού και τη προμήθειαν γεωργικών μηχανημάτων, το δε Εφεδρικόν Ταμείον και η τέως Μοναστηριακή Επιτροπή την ανέγερσιν του κτιρίου της Σχολής και τ’ απαραίτητα αρχικά κεφάλαια λειτουργίας αυτής μέχρις ότου καταστή αυτή αυτοσυντήρητος.

Εκτ ων δύο ως άνω οργανισμών μόνο το Εφεδρικόν Ταμείον μας παρεχώρησε ποσόν εκ δραχμών 62.000 μη δυνάμενον και τουτο παρά  την καλήν θέλησιν  του λόγω του χοροστασίου επί πλέον να μας ενισχύση. Δια του ποσού τούτου ποσού επαρκούντος δια την ετήσιαν άντετον συντήρισιν μιας και μόνης οικογένειας κατορθώσαμεν να επιτύχωμεν την εξοικονόμησιν τροφών 15 ζώων δι ένα ολόκληρον Χειμώνα την αγοράν αποσταλέντων παρα της Γενικής Διοικήσεως 4 ζώων του Στρατού και δύο χοίρους Κέλτικής φυλής, την αγοράν επίσης μιας φορβάδος ήδη εγκύου, την προμήθειαν σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών, την πληρωμήν ημερομισθίων καλλιέργειας 25 στρεμμάτων αμπέλων και θερισμού 23.000 οκάδων χόρτου το κλάδευμα 400 ελαιοδένδρων την συντήρισιν του εργατικού και Διοικητικού προσωπικού της Σχολής επι εννεάμηνον επι πλέον δε και την επισκευήν των ετοιμόρροπων τμημάτων της Μονής τα οποία παρεχώρησαν οι μοναχοί δια τας ανάγκας της Σχολής.

Κατέχει δε σήμερον η Σχολή ιδίαν αυτής περιουσίαν αποκτηθεί σαν εκ των ιδίων αυτής πόρων και επιχορηγήσεων 100 πρόβατα, 10 χοίρους Κέλτικης φυλής δι’ αναπαραγωγήν, 1 φορβάδα αναπαραγωγής, εργασίαν αγρών καλλιεργημένων 100 στρεμμάτων και ετέρων τοιούτων εσπαρμένων δια σιτηρών ποσότητας σπόρων 1500 οκάδων, φυτώριον οπωροφόρων και καλλωπιστικών δενδρυλλίων τριφυλλιώνα και αγρούς εσπαρμένους δια διαφόρων ποικιλιών οσπρίων και πατάτας.

Δεν ήτο δυνατόν βεβαίως να γίνουν και περισσότερα διότι δια των πενιχρών μέσων τα οποία μας διετέθησαν και εντός δεκαμήνου διότι από του Μηνός Μαρτίου και  εντεύθεν ήρχισεν η καλλιέργεια δεν ήτο δυνατόν να μετατρέφωμεν την χέρσον και την από των υπο των μοναχών εγκαταλειμμένη ακαλλιέργητον έκτασιν της Μονής εις γην επαγγελίας.

Δια του μικρού κεφαλαίου και των ολίγων κατ’αρχήν εισοδημάτων της Σχολής κατορθώσαμε ουχί  μόνον την μικρά περιουσίαν της Σχολής να σχηματίσω μεν αλλα και να είμεθα απηλαγμένοι υποχρεώσεων προς τρίτους εν αντιθέσει προς τους μοναχούς των οποίων προ ημερών μόλις εξετέθησαν εις αναγκαστικόν πλειστηριασμόν αι κυψέλαι της Μονής δια χρέη κτήματος το οποίον επι τόσα έτη εξεμεταλεύθησαν .

Το απαιτούμενον δια την ανέγερσιν του κτιρίου και λειτουργίαν της Σχολής κεφάλαιον σήμερον δεν εξευρίσκεται παρερχομένης όμως της οικονομικής κρίσεως τόσον το Εφεδρικόν Ταμείον όσον και η Γεωργική Σχολή δια των εισοδημάτων αυτής θα κατορθώσωσι και αραιτωτάτην Γεωργικήν Σχολήν και καταρτίσωσι διότι αι εδαφολογικαί και κλιματολογικαί  συνθήκαι είναι: ευνοικώταται προς τουτο . ταύτα όμως πάντα δεν  είναι δυνατόν να επιτευχθώσι ως δια μαγικής ράβδου ενός  και μόνου έτους.

Οι λόγοι δια τους οποίους ωρμήθησαν οι εισηγηθέντες να δημοσιευθώσι και δημοσιεύσαντες είναι γνωστοί. Από της επομένης της ιδρύσεως της Σχολής ευρισκόμεθα διαρκώς εις αντιδράσεις ολιγιστών τινών των οποίων εθίγησαν τα συμφέροντα και των μοναχών οι οποίοι διαστρεβλώνοντες την αλήθειαν προσπαθούσι με κάθε τρόπον να προκαλέσωσι με κάθε τρόπον να προκαλέσωσι θόρυβον και δια των υπούλων ενεργειών  και ραδιουργιών των να επιτύχωσι την κατάργησιν της Σχολής.

Δια ν’ αποκτήσωσι την συμπάθειαν του Κοινού και να θέσωσι την Κοινήν Γνώμην εναντίον μας διέδωσαν και διαδίδουσι ότι η σχολή δεν εξεπλήρωσε τας υποχρεώσεις της τας οποίας ανέλαβεν απέναντι αυτών και ως εκ τούτου δυστυχούνε ποσώς.

Τουτο δεν είναι αληθές. Μέχρι του μηνός Ιουλίου οπότε εχει αναλάβει την συντήρησίν των μοναχών ο Οργανισμός της ρευστοποιήσεως των Μοναστηριακών Κτημάτων δηλ. δι ένα οκτάμηνον χρονικόν διάστημα η Σχολή παρεχώρησεν εις έκαστον μοναχόν ανα 100 οκάδας ελαίου με την υποχρέωσιν να τους δώσει και ορισμένον αριθμό οκάδων σιτηρών, οσπρίων και ανα 1000 δραχμάς μηνιαίον επομίσθιον με την αμοιβαίαν όμως υποχρέωσιν να παραχωρήσωσι και ούτοι πάσαν κινητήν και ακίνητον περιουσίαν της Μονής.  Ούτοι δεν μας παρέδωσαν ούτε σιτηρά ούτε τροφάς ζώων αι οποίαι υπερέβαιναν τας 4 χιλιάδας οκάδας ούτε το υπο την άμεσον κατοχήν αυτών ευρισκόμενα αιγοπρόβατα ούτε τα προϊόντα υπερδιακοσίων αιγοπροβάτων τα οποία ευρίσκονται παραδιάρικα εις τρίτους, ουτε οινοπνευματώδη ποτά τα οποία υπερέβεναν τα 4.000 οκάδας, ουτε μέλι το οποίον υπερέβαινεν τας 60 οκάδας ούτε όσπρια. Όλ’ αυτά τα διενεμήθησαν προς συντήρησιν των ή εξεποίησαν δι’ ιδίον αυ΄των λογαριασμόν. Επομένως δεν έχουν δίκαιον διότι τα είδη τα οποια οικειοποιήθησαν αντιπροσωπεύουν τα ποσά τα οποία η Σχολή ανελάμβανε την υποχρέωσιν να παραχωρήσει εις αυτούς. Εχουσι δε τινές εξ’ αυτών και ενορίας.

Αυτή είναι η ουχί ευχάριστος δια τους μοναχούς αλήθεια. Η μεταβολή αυτής της καταστάσεως η οποια τους αποχωρίζει από το μέρος από το οποίον συνέδεσαν ούτοι τον βίο τους λυπεί αλλα δι’ αυτόν δεν τους πταίει ο διευθυντής. Όπως και αν έχει πρέπει να ληφθεί πρόνοια δια την ταχυτέραν αλλαχού τοποθέτησιν  και αποκατάστασιν των μοναχών της διαληθείσης ταύτης Μονής διά να παύσωσι να μα ς φέρωσι εμπόδια και δυσκολίες εις την εργασίαν μας και να δημιουργώσι επισόδεια εις βάρος της Σχολής.

Μεθ’ υπολήψεως

Ο Διευθυντής

Α. Αναστασιάδης.

 

Η  ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ  (ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ)

Λίγες μέρες αργότερα δημοσιεύεται το παρακάτω άρθρο απάντηση στο προηγούμενο του Ηγουμένου Αγαθαγγέλου σε αρκετά αυστηρό ύφος

Ο αξιότιμος κ. Αναστασιάδης διευθυντής της Γεωργικής Σχολής Ασωμάτων εδημοσίευσεν ως τοιούτος εν τω υπ’ αριθ. 1025 της 1-1-1931 φύλλω της εν Ρεθύμνω εκδιδομένης εφημερίδος «Κρητικής Επιθεώρησις προς διαφώτισιν δήθεν της κοινής γνώμης διατριβήν μακροσκελή επιδιώκων δι’ αυτής της ευθύνην της αποτυχίας του να επιρρίψη εις τους Μοναχούς.

Προς πραγματικήν διαφώτισην του κοινού και προς πλήρη αποκατάστασιν της αλήθειας και απόδοσιν των ευθυνών δια την μέχρι σήμερον παρατηρούμενην καθυστέρησιν της λειτουργίας της Σχολής, παραδίδομεν εις την δημοσιότητα τα κάτωθι γεγονότα, διότι ένεκεν  της σιωπής μας κινδυνεύομεν να θεωρηθώμεν υπεύθυνοι και υπαίτιοι και παρά τη κοινή γνώμη και παρα τοις ιθύνουσι τα της Σχολής δια την αστοχίαν του κ. Αναστασιάδου.

Παρακαλούμεν δε τους αρμοδίους όπως ενεργήσωσιν αυστηρόν έλεγχον επι των κάτωθι εκτεθειμένων και συμφώνως προς το πόρισμα του ελέγχου ενεργήσωσι ότι το γόητρον της Κράτους και το συμφέρον της Σχολής και του  Κράτους και το συμφέρον του Λαού και το δίκαιον επιβάλλουσι.

Ο κ. Διευθυντής απ’ αρχής της ελεύσεως του αντί να αφοσιωθή εις πάσαν ενέργεια αποσκοπούσαν την πρόοδον και προαγωγήν της εμπιστευθείσης αυτώ κολοσσιαίας περιουσίας της Σχολής, και αντί να παραδοθεί ψυχή και σώματι εις την ανατεθείσαν αυτώ υπηρεσίαν, καθορίζων αμέσως και τακτοποιών την περιουσίαν της Σχολής και κανονίζων τον τρόπον και το είδος εκάστης καλλιέργειας εν αυτή, αφιέρωσε πάσαν αυτού τη δραστηριότητα εις την ανέγερσιν και διοργάνωσιν της «Παράγκας» προς εμπορείαν, εις τα προσόδους της οποίας εστήριξε την οικονομικήν υπόστασιν της Σχολής!

Τοσούτον δε επιπόλαιος και αδαής εφάνη ώστε εισηγήθη εις το Εφεδρικόν Ταμείον την εκποίησιν κτημάτων απαραίτητων δια την λειτουργίαν της Σχολής ως προσοδοφόρων ελεαιώνων κτλ κατά της τοιαύτης δε ενέργειάς του ημείς και διαμαρτυρήθησαν, όπου δει, δια του υπ’ αριθ, 3/2 της 27-1-30 εγγράφου μας.

Διατείνεται ο κ. Διευθυντής ότι η Μοναστηριακή Επιτροπεία ουδέν εχορήγησεν αυτών. Λησμονεί όμως ότι από της 13ης Νοεμβρίου 1929 κατέλαβε τα 2/5 των κτημάτων τα ανήκοντα εις αυτή περιουσίαν δι’ ης η Μονή ευημερούσε, πληρώνουσα και συντηρούσα τους τε Μοναχούς και υπηρέτας της και προσφέρουσα φιλοξενία εις πάντα επισκέπτην. Παρέλαβε δε και πλέον των 15.000 οκάδων αχύρων εν ταις αποθήκαις ως και πάντα τα φορτηγά και αρωτρίωντα κτήνη. Λησμονεί ότι ο κ. Κατεχάκης έστειλε αντι ελαχίστης τιμής 3 ζώα ελάσεως και 1 φοράδα Αραβικής καταγωγής την οποίαν αντί να χρησιμοποιήσει δια την αναπαραγωγήν, έδωκε άνευ λόγου εις τον εισπράκτορα της εν Ηρακλείω «Αγροτικής Κρήτης  όστις περιοδεύσας επι ένα μήνα δι’ αυτής την Κρήτην επανέφερε ταύτην εις τοσον ελεϊνήν κατάστασιν ώστε ηναγκάσθει ο κ. Διευθυντής δια να δικαιολογηθεί και εκάλεσε την κτηνιατρικήν υπηρεσίαν και την κατεδίκασεν εις θάνατον δια τουφεκισμού, ως εκ της σχετικής εκθέσεως των ιατρών εμφαίνεται. Πώς, ενώ εγνώρισε ότι δεν είχεν επαρκή μέσα διατροφής και δια ποίον λόγον ενώ τα υπάρχοντα ζώα ήσαν επαρκή , προέβη εις την αγοράν ετέρας φορβάδος μηδαμινής ποιότητος αντι 10 χιλιάδων δραχμών ενώ εκόπτετο να κόπτεται ότι δεν έχει επαρκή οικονομικά μέσα;

Κατηγορεί τους Μοναχούς και ζητεί την απομάκρυνσιν αυτών εκ της Μονής ισχυριζόμενος ότι ούτοι φέρουσι εμπόδια εις τον πρόοδον της Σχολής. Παρακαλούμεν αυτόν, ως τίμιον άνθρωπο, να δηλώσει τίνες Μοναχοί και τινά εμπόδια παρενέβαλον εις το έργον του; Μήπως παρεκρατήσαμεν εις αυτόν κτήματα; Μήπως παρέσχομεν εμπόδιον εις την εργαασίαν του; Μήπως προξενήσαμεν καταστροφάς εις τας περιφήμους καλλιέργειάς του; Το μονον όπερ επράξαμεν ήτο να δώσωμεν αυτώ μερικάς οδηγίας και συμβουλάς τας οποίας ούτος περιεφρόνησε εις βάρος και του γοήτρου της επιστήμης και των συμφερόντων της Σχολής. Δεν είναι αληθές ότι ο Κ. Αναστασιάδης παρέλαβε χέρσον, εγκαταλελειμμένη και ακαλλιέργητον υπο των Μοναχών τη έκτασιν της Μονής, ενώ και εκ των επισήμων βιβλίων της Μονής εμφαίνεται κατά μεν το έτος 1927 – 1928 οπότε κατείχομεν μόνον τα 2/5 της περιουσίας της είχομεν σπείρει 2158 οκ. και κατά το έτος 1929 – 1930 είχομεν ρίψει εις την γην 276 οκ. σπόρου αφήρεσεν αφ’ ημών και κτήνη και κτήματα  δια να σπείρη ο,τι αυτός γνωρίζει. Σημειωτέον ότι και όλοι οι αμπελώνες και οι ελαιώνες ήσαν τελείως καλλιεργημένοι.

Πού λοιπόν ήσαν οι χέρσοι και ακαλλιέργητοι εκτάσεις; Και διατί λέγει ότι μόλις τον Μάρτιον ήρχιζε η παρ’ αυτού καλλιέργεια ενώ από της 13 Νοεμβρίου ήρξατο ταύτης;

Μέμφεται τους μοναχούς ότι εξετέθησαν αι κυψέλαι της Μονής εις πλειστηριασμόν δια χρέη των κτημάτων της . Το τοιούτον δεν είναι αληθές, διότι γνωρίζει καλώς ότι ουχί δια  καθυστερουμένας οφειλάς της Μονής εγένετο η κατάσχεσις αλλά διότι ο δικηγόρος της Μονής θέλων να ασφαλίσει δικαιώματα δικηγορικής αμοιβής του δι’ εκκρεμείς αγωγάς κατά οφειλετών της Μονής, τα οποία ενόμισε ότι εκινδύνευον κατόπιν της επιδρομής του κ. Διευθυντού ενήργησε την προληπτικήν κατάσχεσιν.  Αλλά η Μονή συνεπής προς τας υποχρεώσεις της εξώφλησε πάσαν απαίτησιν, ενώ τας κυψέλας παρέδωκεν εις Σχολήν.

Ακόμη δεν είναι αληθές ότι εις τον κ. Αναστασιάδην δεν παρεδόκαμεν τροφάς ζώων, πρόβατα κτλ. Διότι και τα 15 πρόβατα της Μονής τα διατελούντα υπό υπο την άμεσον κατοχήν μας παρεδώσαμεν αυτώ και τας ζωοτροφάς, ουδέ είχομεν ουδεμίαν υποχρέωσιν ούτε διαταγήν να παραδώσωμεν αυτώ όσα αναφέρει.

Δεν είναι αληθές επίσης ότι παρέδωκεν εις έκαστον εξ ημών εκ των εισοδημάτων της Σχολής 100 οκάδας έλαιον, διότι το έλαιον τούτο ανήκει αποκλειστικώς εις την Μονήν καθ’ ότι οι Μοναχοί ιδιαιτέρως είχομεν συλλέξει και παραγάγει και αποκηθεύσει, ( εκ των 2/5 περί τας 103- οκάδας εκ του ποσού δε τούτου παρεδώθησαν ημίν μόνο 600 οκάδες εν όλω.  Ούτε τα οινοπνευματώδη ποτά ήσαν 4000 οκάδες αλλά μόνον 1130 οκάδες οίνος το πλείστον του   οποίου εξύνισε και εκ του όσους τούτου εξοικονομείται και ο ίδιος έτι.  Επίσης δεν λέγει την αλήθειαν ότι εκλάδευσεν 400 ελαιόδενδρα καθότι το κλάδεμα ενήργησαν οι Ιταλοί κλαδευταί και οι ειδικοί εργάται του ταμείου ελαίας Ρεθύμνης, ελαχισην δε συνδρομήν προσηνέγκεν η σχολή, αφήσασα μαλιστα τα εκκοπέντα κλαδιά ασύλλεκτα και αχρησιμοποίητα  μέχρι Μαϊου ότι ο κ. Νομάρχης, ινα προλάβη τον κίνδυνον του φλοιτρίτου, ενήργησε το καύσιμο αυτών.

Ταύτα επί του παρόντος. Υποθέτομεν δ’ ότι και εκ των ανωτέρω καθίσταται φανερόν ποιος φέρει την ευθύνην της αποτυχίας της λειτουργίας της Σχολής μέχρι σήμερον, οι Μοναχοί οίτινες αφιερώσαντες εαυτούς κατά το παρελθόν εις την εξυπηρέτησιν της προόδου και της ευημερίας της Μονής, παρέσχον ότι ήτο δυνατόν εις την διάθεσιν της Σχολής την οποία ονειρέυθησαν το σέμνωμα της επαρχίας η ο κ. Διευθυντής όστις δια των αστόχων αυτού ενεργειών και της ιδιοτελούς διαγωγής περιήγαγεν αυτήν εις ο σημείον ευρίσκεται σήμερον.

Εν ιερά Μονή Ασωμάτων τη 6 Φεβρουαρίου 1931

Ο Ηγούμενος

Αγαθάγγελος Λαγκουβάρδος

Αρχιμανδρίτης.

 

Υπάρχει και η παρακάτω απάντηση στην εφημερίδα ΒΗΜΑ

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η ΣΧΟΛΗ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

Επί των δημοσιευθέντων εις το υπ.αρ. 51 της 10 τρέχοντος μηνός αγαπητόν Βήμα εχω να ειπώ τα εξής;

 

1 Δεν παρήλθεν εισέτι διετία αφ’οτου ιδρύθη η Σχολή Ασωμάτων αλλα μόνον έν έτος ούτε και είανι 5-6 Γεωπόνοι ειμή μόνον τρεις και ο Διευθυντής, ήδη δε έφυγον δύο και απομένουν μόνο ο Διευθυντής και εις επιμελητής, ούτε και σιτίζονται εκ των προϊόντων της Μονής διότι η Μονή δεν εχει προϊόντα και αν τα έχει η Σχολή και από τα οποία πρέπει να σιτίζονται με ελάχιστη πληρωμήν , ο δε Διευθυντής καλώς τα διαχειρίζεται ουχί ως Αφέντης ή κύριος την περιουσίαν, αλλ’ ως υπάλληλος και με τα μέσα τα οποία ευρήκε και του παρεσχέθησαν.

  1. ο Διευθυντής δεν ασχολείται μόνον εις το να φυτεύει πρασιάς από φυλλάδες για να τρέφει χοίρους, αλλ’ασχολείται εις ό,τι το καθήκον του υπαγορεύει.

Και είναι γνωστόν ότι εκτός άλλων εργασιών εχει ήδη και αρκετά δενδρύλλια διαφόρων ειδών τα οποία πλείστα θα διατεθούν εις γεωργούς. Πλην δεν των φυλλαδίων όπου έχει δια τους χοίρους, έσπειρε και περί τα χιλίας οκάδας σίτου κλπ σιτηρών εφέτος, το προϊόν των οποίων διόλου απίθανον να προορίζεται και αυτό δια τους …χοίρους!

3 Αι ερωτήσεις διατί δεν έχει μαθητάς και εάν δι όλα τα συμβαίνοντα δήθεν περίεργα εις την πρότυπον Σχολήν, ελογοδότησαν, μου φαίνονταν αστείαι διοτι μαθηταί δεν είναι να φοιτήσουν εφ’ όσον ουδεμία ευκολία ούτε οίκημα υπάρχει, λογοδοσία δεν είναι δυνατόν να μη γίνεται.

  1. δια το αληθώς αποτρόπαιον ότι ο Γενικός Διοικητής είχε στείλει εις την Σχολήν μια φορβάδαν γνησίας Αραβικής ράτσας δια την αναπαραγωγήν και ότι προχθές εψόφισεν από ..ασιτίαν και δίψαν ας μάθη ο πληροφοριτής ότι τον παρελθόντα Χειμώνα παρέδοσεν εις τον αντιπρόσωπον της Σχολής ο κ. Γενικός Διοικητής 4 ζώα του Στρατού εκ δημοπρασίας προερχόμενα (κατά συνέπειαν άχρηστα δια τον Στρατόν) αντί 6 χιλιάδων δραχμών δι όλα εκ των οποίων εν ουχί από ασιτία ή δίψαν εψόφησεν, αλλ’ εκ πόνου ως συνήθως προσβάλλονται τα ζώα αυτά και υπέκυψε παρ’ολας τας προσπαθείας του διευθυντού να το σώση. Η αξία δε των 4 ζώων αυτό μαζί αποδεικνύει εάν το ζώον αυτό ήτο όντως Αραβικής ράτσας κλπ.

Όσον δεν δια τον Γενικόν Διοικητήν από τον οποίον η κοινή γνώμη αξιοί να επιληφθή, νομίζω ότι ό,τι έπρεπε να κάμει το έκαμε, δημιουργήσας την Σχολήν τη αιτήσει των κατοίκων της Επαρχίας Αμαρίου, αλλ’ αφού όλοι μας δεν βοηθούμε και ιδίως μερικοί πώς θα ευδοκιμήσει η Σχολή; Και εξηγούμαι: η Σχολή Μεσσαράς έγινε προ 5ετίας και πώς έγινε; Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρκαδίας κ. Βασίλειος επρωτοστάτησε και δι’εξόδων της Μοναστηριακής περιουσίας εκτίθησαν τα οικήματα στοιχήσαντα περίπου 3 εκατομμύρια δραχμάς, είχε δε τοιαύτην υπομονήν και επιμονήν ώστε αυτοπροσώπως παρηκολούθησε όλην την εργασίαν βοηθών και καθοδηγών, ειδικώς μάλιστα οτε εποχήν τινά ειργάζοντο και Βούλγαροι αιχμάλωτοι τους οποίους επεριποιείτο ο ίδιος εξετάζων και αυτό το συσσίτιον των ακόμη εάν ήτο καλόν και επαρκές. Ποιος άλλος θα ειργάζετο ούτω και με τοιαύτην υπομονήν και επιμονήν;

Είπον λοιπόν ότι η Σχολή αυτή εγένετο και ελειτούργησε από διετίας, αλλα μαθητάι από πότε ήρχισαν να φοιτούν εν αυτή; Ας μάθει λοιπόν ο τόσον αδημονήσας αρθρογράφος ότι μόνον από εφέτος ήρχισαν να φοιτούν μαθηταί εν αυτή, καίτοι λέγω λειτουργεί από 5 ετίας κανονικώς και μάλιστα με έναν Διευθυντήν τρεις Καθηγητάς, δύο επιμελητάς,ένα λογιστήν κ.λ.π.

Αντιθέτως όμως προς τας ακαταπόνητους προσπάθειας τους Θεοφιλέστατους Επισκόπου Αρκαδίας. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου προ ολίγων ημερών ηρνήθη και μάλιστα θυμοειδέστατα, να υπογράψει ως μέλος επιτροπής καιτοι υπέγραψαν τα λοιπά μέλη κ. κ. Νομάρχης, Πρόεδρος των Εφεδρικών Ταμείων και Νομογεωπόνος να συνάψει δάνειον η Γεωργική Σχολή μας από την Αγροτικήν Τράπεζαν, ίνα με τα χρήματα εκείνα βελτιώσει την κατάστασίν της , δεδομένου ότι στερούμενην χρημάτων διέθετεν ο Διευθυντής της ο,τι του επερίσευεν εκ του μισθού του καταβάλων τα ημερομίσθια εργατών.

Τέλος ας μάθει ο αρθρογράφος ότι πέρυσι το Φθινόπωρον οπου εγκαταστάθη ο Διευθυντής εις την λεγόμενην Σχολήν  δεν ευρήκε ούτε ζώα ούτε εργαλεία δια καλλιέργειαν, αποστείλας εκκλησιν προς τους Προέδρους Κοινοτήτων να τον βοηθήσουν δι’ αροτριόντων ζώων, δια δε τα 4 ζώα όπου ανωτέρω ανέφερον, επρομηθεύετο δεμάτι προς δεμάτι τα χόρτα από το Ρέθυμνον και από την Μεσσαράν μετα μεγίστης δυσκολίας λόγω ελλείψεως συγκοινωνίας και λόγω της δρυμίτητος του Χειμώνος.

Με όλα όμως τ’ ανωτέρω δηλώ ότι δεν ανέλαβον την υποστήριξιν του Διευθυντού της Σχολής διότι δεν εχω αρμοδιότητα επι της καταλληλότητος η μη αυτού αλλά θέλω να αποδείξω ότι όλαι αι ανωτέρω διαψευδόμεναι καταφοραί εναντίον της Σχολής γίνονται διότι ευσεβής πόθος μερικών είναι να καταργηθεί ή ναυαγήσει αυτή, ίνα παραμείνει η Μόνη ως ήτο, δια να οφελούνται μερικοί μόνον.

Μετά τιμής

Β. Σπανουδάκης

 

Αφήστε μια απάντηση