Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΕΙΣ ΑΜΑΡΙ

 

Την παρελθούσαν Κυριακήν 15 τρ. περί την 2 μ.μ. ώραν αφίκετο εις την Γεωργικήν Σχολήν Ασωμάτων Ρεθύμνης ο υπουργός Γεν. Διοικητής Κρήτης κ. Ν. Ασκούτσης μετά του κ. Νομάρχου του Διοικητού της χωροφυλακής και της λοιπής ακολουθίας του, τον οποίον αν και ήλθε χωρίς να γίνει ποσώς γνωστόν έσπευσαν πολλοί εκ των πέριξ χωρίων και εχαιρέτησαν εγκαρδίως τον εν έργοις αγαπητόν των. Αλλα και άλλοι εξ απομεμακρισμένων χωρίων έσπευσαν.

Nα ο κ. Ασκούτσης έλεγαν. Σαν όνειρο τοις εφαίνετο. Αυτός παρά του οποίου αναμένουσι την εκπληρώσιν των πολυειδών αναγκών της σήμερον εποχής του λαού της Κρήτης, εν οις και ο καθυστερών των άλλων εν πολλοί λαός Αμαρίου. Κατηυχαρίστησε τους πάντας η ειλικρινής αυτού γλώσσα και η προθυμία της δραστηρίου αυτού ενεργείας. Ιδίως ευχαρίστησε τους Αμαριώτας τόσον δια τας προσπάθειας του ως προς την στερέωσιν της νεοσυστάτου Γεωργικής Σχολής δια της αλλαγής του Διευθυντού και του διορισμού καταλλήλου τυροκόμου ως και δια την συντηρήσιν του λοιπού αρίστου προσωπικού μισθοδοτούμενου υπό του Κράτους, όσον και δια την συνέχισιν, μάλιστα μετά την επίτευξίν του παραγωγικού δανείου των δημοσίων οδών τόσον της κεντρικής οδού, όσον και των λοιπών ήδη υπο κατασκευήν Επαρχιακών ως Ανω Μέρους, Βρυσών, Γερακάρι, Μέρωνος και Βισταγής Αγίας Φωτεινής, διαψεύσας τους τα ενάντια ουχί ασκόπως διαδίδοντας. Συνάμα δε διέταξε την σταμάτησιν της πωλήσεως οιωνδήποτε κτημάτων της Σχολής εφεξής.

Εις το παρατεθέν πλούσιον γεύμα καταφθάσας ο κ. Ανδρεδάκης προσεφώνησε τον κ. Υπουργόν ως εξής.

«Γυθοσύνως ολόκληρος ο λαός της πολυπαθούς επαρχίας Αμαρίου μαθών την εν μέσω αυτού αίσιαν αφίξιν του υπουργού Γεν. Διοικητού της Κρήτης χαιρετίζει αυτόν το διακεκριμένον πολιτευτήν τον πεπειραμένον διοικητήν  τον κ. Νικόλαον Ασκούτσην. Οι λόγοι οίτινες προξενούσι τον άδολον ψυχικήν χαράν δια τούτον τον λαόν Αμαρίου ως και όλης της Κρήτης είναι κυρίως δύο.

Πρώτον διότι είναι ο γνήσιος αντιπρόσωπος του μεγάλη πολιτικού όχι μόνον της Ελλάδος αλλα και της Ευρώπης κ. Ελευθερίου Βενιζέλου ουτινος το μέγα ενδιαφέρον υπέρ του Ελληνικού γεωργικού λαού είναι πανθομολογούμενον, οστις πολύ ορθώς ονομασθή ο μόνος δαμαστής των πεπρωμένων και εκείνος εις τον οποίον ο Θεός ενεπιστεύθη τα μυστικά του δια να ευημερίση και ο Ελληνικός. Εκείνοι δε οι οποίοι παραβάλουσι τον νυν Πρωθυπουργόν με τους προγενέστερους και τους νυν τοιούτους πολιτικούς η κρύπτουσι  την αλήθειαν, η ευρίσκονται εν πλάνη. Δι’ όλα τα παραγωγικά αυτού έργα εις τας δυσχερείς αυτάς περιστάσεις ως και δια τα δάνεια τα οποία παρέχει δια των Τραπεζών εις τους δυστυχείς γεωργούς της σήμερον ευεργετών αυτούς τα μέγιστα.  Οι συγχωρεμοί τους οποίους υπέρ αυτού εκπέμπουν προς τον Υψιστον καθόσον ο λαός ανακουφίζεται εκ της απελπιστικής αυτού θέσεως είναι επαρκείς όπως επί μάλλον και μάλλον στερεώσωσι και κρατύνωσιν Αυτόν.

 

Ο δεύτερος λόγος της αγάπης και αφοσιώσεως του λαού προς τον κ. Νικ. Χ. Ασκούτσην είναι ότι είχε νέος ακμαίος, όστις υπο θείου ενθουσιασμού εμπνεόμενος προσπαθεί ακαμάτως όπως θεραπεύση κατά τον  ενόν απάσας τας ανάγκας του Κρητικού λαού. Ίδια δε ο λαός της Επαρχίας Αμαρίου έχει ακράδαντον πεποίθησιν ότι θέλει αξιωθεί δια του ιδιαιτέρου αυτού ενδιαφέροντος  να ειδή τη αποπεράτωσιν των δημοσίων αυτού έργων, δι ων τα αγαθά της ελευθερίας θα απολαύσωσιν πάντες ως και την στερέωσιν και  πρόοδον της αρξάμενης Γεωργικής Σχολής, δι ης μεγίστη θέλει δοθή ώθησις εις τον γεωργικόν λαόν δια την κατάλληλον και επαρκή εκμετάλλευσίν της υγιεινής και ευφορωτάτου αυτού γης. Τότε ο πολιτισμός, τότε η πρόοδος θέλει πρυτανεύσει και εις τον λαόν αυτόν.

Ο κ. Ν. Ασκούτσης έχει οξυτάτην αντίληψην και γνωρίζει από κάθε άλλον τας ηνάγκας του λαού και τα μέσα ων έχει ανάγκην προς αποσόβησιν αυτών και ευθύς εξ αρχής έδειξε τούτο. Ο κ. Νικόλαος Ασκούτσης είναι υιός του Χαριλάου Ασκούτση του οποίου την υπεροχήν και εν ειρήνη και εν ανωμάλοις περιστάσεσιν εγνώρισαν πάντες οι σύγχρονοι μου.

Δια τούτο εγείρω το κύπελο προπίνομεν υπέρ της υγείας και μακροβιότητος του υπουργού Γενικού Διοικητού της Κρήτης επ’ αγαθώς της πατρίδος.

Ο δε κ. Υπουργός απήντησεν ως εξής; Ευχαριστώ θερμώς τον σεβαστόν μοι κ. Ανδρεδάκην δια τα καλά του λόγια. Να είσθε δε βέβαιοι κύριοι ότι θα καταβάλω πάσαν μου την δύναμιν, ίνα φανώ αντάξιος των προσδοκιών όλων υμών. Ειδικώς δια την επαρχίαν Αμαρίου τόσον εγώ όσον και οι συνάδελφοί Βουλευταί επεδιώξαμεν και θα επιδιώξωμεν να μη υστερήση εις ουδέν η Κυβερνητική μέριμνα. Αναγνωρίζομεν το φιλοπρόοδον και το φιλόνομον των κατοίκων και ότι η προνομιούχος φύσης της επαρχίας επιβάλει εις ημάς όπως την υποστηρίξωμεν με  όλην την ψυχήν. Υψώ το ποτήριον μου υπέρ του λαού του Αμαρίου και της υγείας του κ. Ανδρεδάκη ο πατριωτισμός και ο αλτρουισμός του οποίου είναι το υπόδειγμα δι’ όλους ημάς τους νεωτέρους.

Αφήστε μια απάντηση