ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1964

 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΕΜΙΣΤΗΣ ΛΕΜΟΝΑΔΩΝ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Η εφημερίδα αυτή με τους σκοπούς και τας επιδιώξεις της έχει τάξει και τον έπαινον και την προβολήν πάσης πράξεως και πάσης επιτυχίας συμπολίτου μας, δια της οποίας παράγεται και προβάλλεται η πολις και κάτοικοί της.

Δια τον λόγον αυτόν φέρει με υπερηφάνειαν, πρώτη αυτη δια των στηλών της, εις φως μιανσοβαράν εις αξίαν και σημασίαν επιτυχίαν, ενός σεμνού νέου και ακαμάτου τεχνίτου, ο οποίος κατήγαγεν γενική μιαμεγάλην δια των χεριών του και της φαντασίας του, υπέρ του εκσυγχρονισμού των μεθόδων παρασκευής αναψυκτικών.

Πρόκειται περι του ΙωάννουΓιαννακάκη και ειδικευμένου Μηχανουργού  όστις συμπολίτης ο ίδιος εργάζεται και συνεργάζεται με τον επίσης συμπολίτην μας κ. Γ. Δασκαλάκην εις το Μηχανουργείον του. Ο κ. Ιωάννης Γιαννακάκης μόνος αυτός πρωτεργάτης και δημιουργός, με τους βοηθούς του τους φίλους του εις το Μηχανουργείον του κ. Γ. Δασκαλάκη, με τα Τεχνικά Μέσα που διαθέτει τούτο και με το χυτήριον του ίδιου ηδυνήθη να  κατασκευάσει εξ υπαρχής ένα αυτόματον μηχάνημα, το οποίο παραλαμβάνει, πληροί, εμπωματίζει και παραδίδει 1200 φιάλας λεμονάδας, γκαζόζας ή πορτοκαλάδας την ώρα χωρις να εγγίζει ουδείς εις αυτάς ή τα υλικά άτινα χρησιμοποιούνται δια τα αναψυκτικά αυτά.

Μόνον δυο λευκοφορεμένες κοπέλες τον υπηρετούν. Η μια φέρει κενάς τας φιάλας και η ετέρα τας παραλαμβάνει πλήρεις.

Τα πάντα γίνονται αυτομάτως. Η κίνηση, η πλήρωσις με το σιρόπι και τους χυμούς, η πλήρωσις με  Ανθρακικόν, με ύδωρ, η εμπωμάτωσις και η παράδοσις.

Ο ηλεκτρικός εγκέφαλος, θα λέγαμε του μηχανήματος του λειτουργεί τόσο τέλεια ώστε ουδεμίαπρόκεται ποτέ να σημειωθεί ζημιά, διότι και εάν κάτι παραδρομήσει, εάν το μπουκάλι θα πέσει λάθος ή θα σφάλει εις  την πορείαν του, τα πάντα σταματάνε αυτομάτως δια να αποκατασταθεί η ομαλότης και να επαναλειτουργήσουν.

Η οληεμφάνησις του μηχανήματος είναι τόσον συμμετρική και κόσμιος, ώστε δεν υστερεί διόλου από τα ευρωπαϊκά μηχανήματα ομοίου η παρομοίου τύπου.

Δια του αυτομάτου τούτου μηχανήματος εξασφαλίζονται η καθαριότις, η ισόποσος περιεκτικότητα των φιάλων, η ταχύτης πληρώσεως, η ασφάλεια της εμπωματώσεως των φιαλών, στοιχεία τα οποία όμοια με την οικονομίαν εργατικών χειρών αποβαίνωσι γνήσιοι συντελεσταίτης υγειούς οικονομίας μιας επιχειρήσεως αναψυκτικού.

Η δοκιμή του μηχανήματος εγένετο με άριστα αποτελέσματα, οι δεν παρευρεθέντες ειδικοί έμειναν κατενθουσιασμένοι και συνεχάρησαν εγκαρδίως τον κατασκευαστήν και τους συνεργάτας τους, διοτι με το έργο τους τιμούν την ΡεθυμνιακήνΒιοτεχνίαν .

Τω όντι η επιτυχία των κ. κ. Γιαννακάκη και Βογιατζάκη  είναι ενας ακόμη τίτλος τιμής δια το Ρέθυμνον.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΔΡΑΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση