ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΞΕΚΑΛΟΣ

Τόπος γέννησης: Ο Γεώργιος Ξέκαλος επίτιμος Γενικός Δευθυντής Παιδαγωγικής Ακαδημίας εγεννήθη εις το χωρίον Αμάριον Ρεθύμνης το έτος 1920.
Σπουδαί: Τας γυμνασιακάς του σπουδάς επεράτωσεν εις το Ρέθυμνον. Εν συνεχεία εισήλθεν εις την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν Ηρακλείου έλαβε δε εξ αυτής πτυχίον διδάσκαλου με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ. Το έτος 1953 έλαβε πτυχίον μετεκπαιδεύσεως διδασκάλων στο Πανεπιστήμιον Αθηνών με βαθμόν άριστα.
Μετέσχεν εις διαγωνισμόν υποτροφιών του ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) και επέτυχε με σειράν «ΠΡΩΤΟΣ» και έτυχε υποτροφίας δι’ ευρυτέρας παιδαγωγικο – ψυχολογικάς σπουδάς στο εξωτερικό – εσπούδασε με Κρατική Υποτροφία εις το Πανεπιστήμιον Γενεύης – Ελβετίας, παιδαγωγικά και Ψυχολογικά και έλαβε τα πτυχία 1) DIPLOME GENERAL D’ ETUDES PEDAGOGIQUE, 2) LICENCE EN SCIENCES DE L’ EDUCATION.
Μετά τας σπουδάς στο εξωτερικό ετοποθετήθη στο Υπουργείον Παιδείας ως Δ/ντής στο Τμήμα Μελετών και Επαγγελματικού προσανατολισμού, στη συνέχεια διορίσθη καθηγητής – υποδ/της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρουπόλεως, προήχθη εις τον βαθμόν του Δ/ντη Παιδαγωγικής Ακαδημίας (Γενικόν Διευθυντήν) και υπηρέτησεν στην Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης και Ηρακλείου και απεστρατεύτη λόγω συμπληρώσεως 35ετίας.

ΒΙΒΛΙΑ – ΜΕΛΕΤΑΙ: 1) η Αγωγή δια μέσου των αιώνων Α κ Β
2) Αγωγή κατά την προσχολική ηλικία
3) Τα διαφέροντα και η αξία αυτών δια τον Σχολικόν και Επαγγελματικόν προσανατολισμόν.
4) Η βαθμολογία των μαθητών μας
5) Η επιθεώρησης της Εκπ/σεως.
6) Ποια οφείλει να είναι η μόρφωσις των καθηγητών οι οποίοι επιφορτίζονται με την κατάρτισι των μελλόντων διδασκάλων
7) Η ανάπτυξις της κοινωνικότητας και το παιδί – και πολλά ΑΡΘΡΑ.

ΛΟΙΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εξεπροσώπισε την Ελλάδα εις τα διεθνή Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συνέδρια – ΓΕΝΕΥΗΣ – ΕΛΒΕΤΙΑΣ 1958 ΡΩΜΗΣ – 1961 και ΠΑΡΙΣΙΩΝ 1963.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Υπηρέτησεν εις το στράτευμα επί 36 μήνες – έλαβεν μέρος εις τον Αλβανικόν πόλεμον – και εις την Μάχη της Κρήτης.

Ο Γεώργιος Ξέκαλος ήτο έγγαμος και πατέρας δύο θηλέων τέκνων.

Αφήστε μια απάντηση