Βαρβάρα Γεωρ. Μαμαλάκη

 

Πλήρης ημερών απεβίωσε και εκηδεύθη χθες εν μέσω ειλικρινών
εκδηλώσεων πένθους της Κοινωνίας μας η σεβαστή δέσποινα Βαρβάρα
Γεωργ. Μαμαλάκη, μία ακόμα αρχόντισσα του παλαιού Ρεθέμνου της
ανεπανάληπτης εκείνης Γενεάς των Κρησσών Γυναικών.
Σύζυγος του παλαιού μεγάλου εμπόρου και φλογερού Ρεθύμνου
αειμνήστου Γεωργίου Μαμαλάκη, έζησε πλησίον του όλας τας ωραίας
αλλά και τας δυσκόλους ημέρας αυτού του τόπου και εκόσμησε με την
αρετήν, την ευγένειαν και την μόρφωσίν της την νοσταλγικήν εικόνα του
παληού αρχοντικού Ρεθέμνου.
Μήτηρ πολλών εκλεκτών και διακρινομένων σήμερον εις την
κοινωνίαν μας τέκνων, αφιέρωσε τον εαυτόν της εις την ανατροφήν των,
αξιωθείσα να ζήση μεταξύ αυτών και των οικογενειών των απολαύουσα
τας πλέον δαψιλάς εκδηλώσεις της αγάπης, της στοργής και του
σεβασμού των και κατά θείαν εύνοιαν να ίδη τέκνα τέκνων και τέκνα
αυτών.
Η μεγάλη και εκλεκτή μερίς της Ρεθυμνιακής Κοινωνίας, η οποία
συνώδευσε χθες εις την τελευταίαν κατοικίαν της την χρηστή δέσποινα,
είχε την αίσθησιν ότι το Ρέθυμνον έχασε μίαν ακόμη ζώσαν παρουσίαν
του αρχοντικού μεγαλείου του ως αυτήν εδημιούργη παντού και πάντοτε
η ευγενής και ακτινοβολούσα, αρετήν και καλωσύνην, μορφή της
Βαρβάρας Γεωργ. Μαμαλάκη.

Θα ενθυμούνται δε πάντοτε οι Ρεθύμνιοι την κοινωνικήν και
χριστιανικήν παρουσίαν της εκλιπούσης η οποία επί μακράν σειράν ετών
και παραλλήλως προς την συνεχή επιτυχή ενασχόλησιν εις τα κοινά, του
αειμνήστου συζύγου της, εξεδήλωνε την αγάπην προς τον τόπον της,
συμμετέχουσα και πρωτοστατούσα εις παν έργον αγάπης, ευποιίας,
αγαθοεργίας και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Συμμετέχοντες ειλικρινώς εις το πένθος των φιλτάτων τέκνων της
εκλιπούσης, επί τη απωλεία της προσφιλεστάτης υπερόχου μητρός των,
ευχόμεθα ελαφρόν το χώμα της Ρεθυμνιακής γης και αιωνίαν την μνήμην
της.

Αφήστε μια απάντηση