ΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΤΗΣ ΑΜΠΑΔΙΑΣ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  1937

 

 

Πιστεύομεν ότι θα έχετε ήδη πληροφορηθή περί των μεγάλων καταστροφών της παρελθούσης Παρασκευής (26 Νοεμβρίου).

Περί ώραν 9.15 π.μ πρωτοφανούς βιαιότητος ανεμοστρόβυλος κατερχόμενος εκ του χωρίου Χορδακίου ενέσκηψε εις την περιφέρειαν μας.

Ο ανεμοστρόβυλος ήτο διαρκείας 5 περίπου λεπτών καταστρέφων παν ότι ήθελε τύχει εις τη διαβασιν του, διήλθεν δια των μετοχίων Καμάρας και Φανερωμένης  του Σπυρίδωνος Δροσουλάκη και Μαρίας Μανουρά και είτα δια των χωρίων Αγιος Ιωάννης, Αγία Παρασκευή και Νίθαυρη και κατέληξεν εις τα υπωρείας του Ψηλορείτη.

Τη σοβαρότητα των γενομένων καταστροφών φανερώνουν οι κατά δεκάδας συντετριμένοι και ξεριζωμένοι κλάδοι των ελειαοδένδρων οι οποίοι έπεσαν ως φύλλα ριφθέντες εις απόστασιν δεκάδος μέτρων περίπου.

Ως εάν όμως δεν ήσαν αρκείται αι γενόμεναι υπο του ανεμοστροβύλου καταστροφαί, χάλαζα πρωτοφανως μεγέθους, έχουσα βάρος μέχρις 6 δραμίων ( ως εζυγήθη εις Αγιον Ιωάννην) την οποίαν ουδέ οι γεροντότεροι της περιφέρειας ενθυμούνται ποτέ, επέπεσε και μετ’ολιγον πρωτοφανής νεροποντή κατέκλυσε τα πάντα συμπληρώσασα την καταστρεπτικήν μανίαν των στοιχείων της φύσεως παρασύρασα εις τους ποταμούς εκατοντάδας οκάδας ελαίων τας οποίας ο ανεμοστρόβιλος και η χάλαζα ειχον εγατασπείρει επι του εδάφους.

Αι καταστροφαί εις ολην τη περιφέρειαν αμπαδιάς υπήρξαν μεγάλαι όπως εις την Αγίαν Παρασκευήν  όπου κατεστράφησαν όλα τα περιβόλια σχεδόν εις την Νίθαυρη όπου εθρηνήθη και ανθρώπινον θύμα.

ΕΝΑΣ ΑΜΠΑΔΙΩΤΗΣ

Αφήστε μια απάντηση